Åtgärdsprogram 2016-2021 Norra Östersjöns vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 537-6048-16

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 197

Publikationstyp: Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är Del 4 i Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för distriktet ska kunna följas. I den här delen finns åtgärdslistan med samtliga åtgärder riktade till myndigheter och kommuner. Här beskrivs även begreppet åtgärd, vem som ansvarar för framtagande, fastställande och genomförande av åtgärdsprogrammet och i vilken lagstiftning detta regleras.

Sammanställning av Norra Östersjöns vattendistrikts 84 åtgärdsområden

Kontakt