/

Samråd förvaltningsperioden 2021-2027

På denna sida finns alla samrådshandlingar från samrådet som startade den 1 november 2020 och som pågick till och med den 30 april 2021 att ladda ner i pdf-format.

Närbild av rinnande vatten med bergstoppar i bakgrunden.

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltning av vatten.

Vårt vatten är livsviktigt. Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga, kanske den största. Vatten kan oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser har det blivit en del av vardagen.

Planen gäller för sex år framåt innan det är dags att ta fram en helt ny. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Sverige.

Förslag till förvaltningsplan i pdf-format

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där vi beskriver vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser.

Åtgärderna är av administrativ art. Det innebär ofta att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på aktörer att vidta fysiska åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Åtgärdsprogrammet beskriver även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom konsekvenserna för miljön.

Förslag till åtgärdsprogram i pdf-format

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Vattendelegationerna i vattendistrikten beslutar om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Besluten finns i föreskrifter hos den länsstyrelse som är vattenmyndighet.

Vattendelegationernas beslut om miljökvalitetsnormer bygger på de statusklassningar som gjorts för varje vattenförekomst.

I vattenmyndigheternas samråd finns nu möjlighet att lämna synpunkter på dels förslagen till föreskrifter, dels på beslutsunderlag och miljökvalitetsnormer för enskilda vattenförekomster.

Förslag till föreskrifter per distrikt

Föreskrift miljökvalitetsnormer Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 169.1 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Bottenhavet vattendistrikt Pdf, 259.1 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjöns Pdf, 206.5 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Södra Östersjöns Pdf, 169 kB.

Föreskrift miljökvalitetsnormer Västerhavets Pdf, 194.8 kB.

Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) som beslutades av regeringen i juni 2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022.

Det här samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft som ska omprövas under perioden 2022–2024. I det komplexa arbetet med att ta fram normförslag har vattenmyndigheterna så långt som möjligt följt befintliga vägledningar och riktlinjer och beaktat allt underlag som vi har haft tillgång till. Samrådet ger oss goda möjligheter att få in ytterligare underlag och synpunkter.

Till samrådsmaterialet hör ett antal bilagor. Några av bilagorna är gemensamma för alla vattendistrikt medan andra är utformade utifrån distriktens förhållanden.

Tio bilagor medföljer förvaltningsplanen. De fyra första bilagorna är gemensamma för de fem vattendistrikten. Bilagorna 5-8 finns i en variant för varje distrikt. Klicka på plustecknet och därefter på länken till önskat distrikt. Bilaga 9 gäller de distrikt som gränsar till annat land och bilaga 10 handlar om Torneälvens internationella distrikt.

Till åtgärdsprogrammet finns en bilaga medan föreskrifterna om miljökvalitetsnormer har fyra bilagor uppdelade på två dokument.

Bilagor till förvaltningsplan

Ett antal vattenförekomster i varje distrikt övervakas för olika parametrar. Data från övervakningen används bland annat till statusklassning. Bilagan visar hur många vattenförekomster som ingår i övervakning. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilaga 8a – Övervakningsprogram Bottenviken vattendistrikt Pdf, 2.1 MB.

Bilaga 8b – Övervakningsprogram Bottenhavet vattendistrikt Pdf, 2 MB.

Bilaga 8c – Övervakningsprogram Norra Östersjön vattendistrikt Pdf, 1.5 MB.

Bilaga 8d – Övervakningsprogram Södra Östersjön vattendistrikt Pdf, 1.7 MB.

Bilaga 8e – Övervakningsprogram Västerhavets vattendistrikt Pdf, 1.7 MB.

Tre av vattendistrikten delar gräns och därmed vatten med Norge och ett dessutom med Finland. Avrinningsområden som delas mellan länder ska förvaltas på ett samordnat sätt. Bilagan beskriver dels samarbetet, dels vilka vatten som berörs. Klicka på respektive rubrik för att få upp en pdf-version av bilagan.

Bilaga 9a – Samarbete över gränserna Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 795 kB.

Bilaga 9b – Samarbete över gränserna Bottenhavets vattendistrikt Pdf, 472.5 kB.

Bilaga 9c – Samarbete över gränserna Västerhavets vattendistrikt Pdf, 854.1 kB.

Bilaga till åtgärdsprogram

Bilagor till föreskrift om miljökvalitetsnormer

Bilagor till förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Bilagor till samrådet om vattenkraftspåverkade vatten. Bilagorna innehåller fördjupad information om metoder, övergripande statistik och en stor tabell per vattendistrikt där alla vattenförekomster finns med som berörs av samrådet 1 mars-30 april 2021.

Bilaga A

Bilagan beskriver de olika metoder som ligger till grund för normsättning och tillämpning av undantag såsom metod för bedömning av förändrad fysisk karaktär, metod för beräkning av produktionsbortfall samt samhällsekonomiska beräkningar

Bilaga A – Metoder Pdf, 388.5 kB.

Korrigerade värden för tabell 2

Bilaga B

I bilagan finns en samlad översikt över ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten, förslag på miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft, med antal undantag och kraftigt modifierade vattenförekomster presenterade i tabeller.

Bilaga B – Övergripande statistik Pdf, 504.1 kB.

Bilaga C-G

I bilagorna listas de vattenförekomster som har påverkan från vattenkraft som ska prövas enligt NAP år 2022–2024 och förslag på normer.

Bilaga C – Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenvikens vattendistrikt Pdf, 378.8 kB.

Bilaga D – Vatten som påverkas av vattenkraft i Bottenhavets vattendistrikt Pdf, 1.5 MB.

Bilaga E – Vatten som påverkas av vattenkraft i Norra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 289.5 kB.

Bilaga F – Vatten som påverkas av vattenkraft i Södra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 310.1 kB.

Bilaga G – Vatten som påverkas av vattenkraft i Västerhavets vattendistrikt Pdf, 567.3 kB.

Vattenbrist och torka har blivit allt mer vanligt. I förlängningen kan vattenbrist bli ett allvarligt hot mot samhället. Därför har vattenmyndigheterna nu arbetat fram delförvaltningsplaner för de fem vattendistrikten.

Kontakt