/

Samråd förvaltningsperioden 2021-2027

Vattenmyndigheterna har under 2020-2021 genomfört samråd om förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027. Cirka 800 myndigheter, kommuner, branschorganisationer och andra aktörer som lämnade synpunkter på förslagen.

Närbild av rinnande vatten med bergstoppar i bakgrunden.

Samrådssvar om de kommande sex årens vattenarbete

Sammanlagt har vattenmyndigheterna gått igenom och hanterat tusentals synpunkter. Många av synpunkterna har lett till ändringar i förslagen till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer samt innehållet i VISS. Andra synpunkter har vattenmyndigheterna tagit med sig i utveckling av arbetet de kommande åren. Ytterligare andra synpunkter bedömdes ligga utanför vattenmyndighetens mandat och ansvarsområde.

Samrådssammanställningar

Vattenmyndigheterna har sammanfattat de synpunkter som kom in under samrådet i särskilda sammanställningar, en för varje vattendistrikt. Här beskriver vi även hur synpunkterna hanterats i arbetet med att ta fram reviderade förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Synpunkter på åtgärdsprogrammet redovisas i en bilaga som är gemensam för alla vattenmyndigheter.

Sammanställning av synpunkter - Bottenvikens vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Bottenhavets vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Södra Östersjöns vattendistrikt

Sammanställning av synpunkter - Västerhavets vattendistrikt

 • Bilaga 1 (Aktörer som lämnat synpunkter) och Bilaga 2 (Förändringar i åtgärder riktade till statliga och kommunala myndigheter) finns att hämta via ovanstående länkar.

Regeringen beslutade den 16 december 2021 att ta upp förslagen till åtgärdsprogram för prövning. I samrådssammanställningarna redovisas de ändringar som vattenmyndigheterna har gjort i förslagen till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer fram till dess att beslutet om prövning togs.

Kontakta länsstyrelsens diarium för att ta del av svar

I tabellerna längre ner listar vi de instanser som skickat in samrådssvar. Synpunkterna har kommit in via e-post och två olika webbenkäter – en via vatteninformationssystem Sverige (VISS) och en via vattenmyndigheterna.se. Ett flertal privatpersoner har också lämnat sina synpunkter, deras namn finns inte med i listorna av personuppgiftsskäl.

Vill du ta del av ett eller flera samrådssvar kontaktar du den länsstyrelse som är vattenmyndighet i det vattendistrikt som synpunkten berör. Att beställa en handling kan medföra en avgift.

Be att få kontakt med diariet:

Kontaktinformation

Vattendistrikt

Länsstyrelse

Telefon och e-post

Bottenviken

Länsstyrelsen
Norrbotten Länk till annan webbplats.

010-225 500 00
norrbotten@lansstyrelsen.se

Bottenhavet

Länsstyrelsen
Västernorrland Länk till annan webbplats.

0611-34 90 00
vasternorrland@lansstyrelsen.se

Norra Östersjön

Länsstyrelsen
Västmanland Länk till annan webbplats.

010-224 90 00
vastmanland@lansstyrelsen.se

Södra Östersjön

Länsstyrelsen
Kalmar Länk till annan webbplats.

010-223 80 00
kalmar@lansstyrelsen.se

Västerhavet

Länsstyrelsen
Västra Götaland Länk till annan webbplats.

010-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppge diarienummer och handlingsnummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län,
  Diarienummer 537-14055-2020
  Via webbenkät handling nummer 139
  Via VISS handling nummer 141

 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län,
  Diarienummer 537-9634-2020
  Webbenkät handling nummer 195
  Via VISS handling nummer 194

 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län,
  Diarienummer 537-6213-2020
  Via webbenkät handling nummer 191
  Via VISS handling nummer 192

 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län,
  Diarienummer 537-9478-2020
  Via webbenkät handling nummer 208
  Via VISS handling nummer 209

 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län,
  Diarienummer 537-47542-2020
  Via webbenkät handling nummer 281
  Via VISS handling nummer 266

Samrådshandlingar

Förslag till förvaltningsplan

Vårt vatten är livsviktigt. Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en samhällsfråga, kanske den största. Vatten kan oftast inte ersättas av något annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt vatten. Utan rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. Problem som torka och översvämning är inte längre något som bara händer ”någon annanstans”. På många platser har det blivit en del av vardagen.

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltning av vatten.

Planen gäller för sex år framåt innan det är dags att ta fram en helt ny. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Sverige.

Tio bilagor följer med förvaltningsplanen

Till förvaltningsplanens förslag hör ett antal bilagor. Några av bilagorna är gemensamma för alla vattendistrikt medan andra är utformade utifrån distriktens förhållanden.

Bilaga 1 är en ordlista som innehåller förklaringar till vanliga begrepp som används i förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Bilaga 2 innehåller kontaktuppgifter till vattenmyndigheterna.

Bilaga 3 är ett registret och innehåller information om utsläpp till bland annat ytvatten och grundvatten. På grund av brist på data är för närvarande vilande.

Bilaga 4 innehåller översvämningsdirektivet som infördes i EU 2007 och är en ram för medlemsstaternas arbete med att identifiera, utvärdera och hantera översvämningsrisker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvarig myndighet.

I vattenförvaltningsförordningen anges vilka uppgifter som ska finnas med i vattendistriktens förvaltningsplaner. Bilaga 5 tar upp dessa krav med kommentarer och information om var i förvaltningsplanen eller åtgärdsprogrammet de efterfrågade uppgifterna redovisas.

Bilaga 6 talar om vilka kriterier som ligger till grund för indelningen av vattenförekomster, hur många vattenförekomster det finns i varje distrikt och vilka kategorier vattenförekomsterna delas in i.

Bilaga 7 redovisar hur många vattenförekomster som ingår, helt eller delvis, i skyddade områden. Det finns olika typer av skydd, till exempel för dricksvatten, för bad eller för livsmiljöer och arter.

Bilaga 8 visar hur många vattenförekomster som ingår i övervakning. Ett antal vattenförekomster i varje distrikt övervakas för olika parametrar. Data från övervakningen används bland annat till statusklassificering.

Bilaga 9 gäller de distrikt som gränsar till annat land och delar vatten med det landet. Avrinningsområden som delas mellan länder ska förvaltas på ett samordnat sätt. Bilagan beskriver dels samarbetet, dels vilka vatten som berörs.

Förslag till åtgärdsprogram

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje vattendistrikt där vi beskriver vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som myndigheter räknas även Sveriges 21 länsstyrelser.

Åtgärderna är av administrativ art. Det innebär ofta att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på aktörer att vidta fysiska åtgärder som förbättrar vattenmiljön.

Åtgärdsprogrammet beskriver även de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom konsekvenserna för miljön.

Bilagan 1 till åtgärdsprogrammet innehåller en samlad redovisning av åtgärder enligt artikel 11.3 och 11.4 i ramdirektivet för vatten. Artiklarna handlar om vilka grundläggande respektive kompletterande åtgärder som åtgärdsprogrammet ska innehålla.

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist

Vattenbrist och torka har blivit allt mer vanligt. I förlängningen kan vattenbrist bli ett allvarligt hot mot samhället. Därför arbetade vattenmyndigheterna fram förslag till delförvaltningsplaner för de fem vattendistrikten.

Förslag till miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Vattendelegationerna i vattendistrikten beslutar om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Besluten finns i föreskrifter hos den länsstyrelse som är vattenmyndighet.

Vattendelegationernas beslut om miljökvalitetsnormer bygger på de statusklassificeringar som gjorts för varje vattenförekomst.

I vattenmyndigheternas samråd fanns möjlighet att lämna synpunkter på dels förslagen till föreskrifter, dels på beslutsunderlag och miljökvalitetsnormer för enskilda vattenförekomster.

Förslag till föreskrifterna om miljökvalitetsnormer har fyra bilagor uppdelade på två dokument. Bilaga 1-3 innehåller exempel på hur tabellerna med miljökvalitetsnormer kommer att presenteras som bilagor till föreskriften. Bilaga 4 innehåller riktvärden och utgångspunkter för att vända trend för en mängd ämnen i grundvatten.

Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) som beslutades av regeringen i juni 2020 ska omprövningarna påbörjas den 1 februari 2022.

I det här samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft som ska omprövas under perioden 2022–2024. I det komplexa arbetet med att ta fram normförslag har vattenmyndigheterna så långt som möjligt följt befintliga vägledningar och riktlinjer och beaktat allt underlag som vi har haft tillgång till. Samrådet ger goda möjligheter att få in ytterligare underlag och synpunkter.

Sju bilagor följer med förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft

Bilagor till samrådet om vattenkraftspåverkade vatten innehåller fördjupad information om metoder, övergripande statistik och en stor tabell per vattendistrikt där alla vattenförekomster finns med som berörs av samrådet 1 mars-30 april 2021.

Bilaga A beskriver de olika metoder som ligger till grund för normsättning och tillämpning av undantag såsom metod för bedömning av förändrad fysisk karaktär, metod för beräkning av produktionsbortfall samt samhällsekonomiska beräkningar.

Bilaga B innehåller övergripande statistik och har en samlad översikt över ekologisk potential för kraftigt modifierade vatten, förslag på miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft, med antal undantag och kraftigt modifierade vattenförekomster presenterade i tabeller.

I bilagorna C, D, E, F och G listas de vattenförekomster i distrikten som har påverkan från vattenkraft som ska prövas enligt NAP år 2022–2024 och förslag på normer.

Det uppdagades på det nationella informationsmötet om samråd för vattenkraft den 18 mars 2021 att det blivit fel avseende summering i tabell 2 metodbilaga A i samrådsunderlaget. De uppdaterade värdena förändrar inte Vattenmyndighetens bedömningar och förslag på miljökvalitetsnormer. Dessa värden är uppdaterade:

 • Sammanlagd produktionsförlust i procent för beräknade klass 3-HARO:n samt för beräknade klass 2- och 3-HARO:n.
 • Produktionsförlust i gigawattimmar för Torneälven, Piteälven, Rickleån, Moälven och Hamrångeån.
 • Produktionsförlust i procent och gigawattimmar för Rickleån.

Ta del av samrådshandlingar

Kontakta respektive vattenmyndighets diarium för att ta del av samrådshandlingar. Att beställa en handling kan medföra en avgift.

Uppge diarienummer för att förenkla länsstyrelsens hantering:

 • Bottenviken: Länsstyrelsen Norrbottens län, diarienummer 537-14055-2020
 • Bottenhavet: Länsstyrelsen Västernorrlands län, diarienummer 537-9634-2020
 • Norra Östersjön: Länsstyrelsen Västmanlands län, diarienummer 537-6213-2020
 • Södra Östersjön: Länsstyrelsen Kalmar län, diarienummer 537-9478-2020
 • Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalands län, diarienummer 537-47542-2020

Kontakt