/

נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן

ביסט דאָ אַ מענטש פֿוּן אײנע פֿוּן די פֿינף גרעסטע מינאָריטעטן אין שװעדיע, ייִדן,ראָמאַ, שװעדיע פֿינס, סאַמי פֿאָלק (לאַפּלאַנדערס)אוּן טאָרנעדאַליאַנס? אַז איר דאַרף באַקוּמען גרעסערע רעכט אוּן געלענהײַטן אין אײַער קאָנטאַקט מיט אוּנדז.

עס איז אײַער רעכט צוּ באַקוּמען אינפֿאָרמאציע װעגן אײַערע רעכט, ניט װיכטיק פֿוּן די נאַציאָנעלע מינאָריטעט איר רעדט אוּן דעם פּלאַץ אין װעלכן איר לעבט אין שװעדיע. איר װאָס לעבט אין אַ מוּניציפּאַליטעט, אין די אַדמיניסטראַטיװ שטח דאַרפֿן באַקוּמען, אַזױ װי מיט דעם רעכט פֿאַר נוּצן פֿרײַװיליג אוּן אָן אינטערפֿערענץ אײַער מינאָריטעט שפּראַך מיט אוּנדז בעל-פּה אוּן געשריבן.

מיר באַשיצן אוּן העכערן אײַער שפּראַך אוּן קוּלטוּר

מיר װעלן באַשיצן אוּן העכערן די נאַציאָנעלע מינאָריטעטן שפּראַכן אוּן אָנהאַלטן די געלעגנהײַטן פֿוּן די נאַציאָנעלע מינאָריטעטן צוּ היטן אוּן אַנטוויקלען זײער אײגענע קוּלטוּר אין שװעדיע, קינדער אַנטװיקלוּנג װעגן זײער קוּלטוּר אידענטיטעט אוּן מיט אַ ספּעציעלער אַטענשאָן אױף מוּטיקן זײער אײגענער מינאָרוטעט שפּראַך.

מיר װעלן אױך צוּשטעלן די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן מיט די מעגלעכקײַט פֿאַר אינפֿלוּענץ אױף זאַכן װאָס דערװעגן מיט זײ, אוּן אַזױ װי עס איז מעגלעך, צוּ רעדן מיט די רעפּרעזענטאַנטן פֿוּן מינאָריטעטן אין די זאַכן

די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן דין צוּלייגט דוּרך שװעדיע אוּן זאָגט אַז:

  • די מינאָריטעטן שפּראַכן דאַרפֿן זײַן באַשיצט אוּן געהעכערט
  • נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן דאַרפֿן קענען היטן אוּן אַנטוויקלען זײער קוּלטוּר
  • די אַדמיניסטראַטיװע אױטאָריטעטן װעלן צוּשטעלן אינפֿאָרמאַציע אױף די רעכט פֿוּן מינאָריעעטן אוּן זײ געבן אַ קול (אינפֿלענץ) אין זײערע אײגענע זאַכן.

דעם שטאָקהאָלם באַצירק אַדמיניסטרײשאָן באָרד, צוּזאַמען מיט דעם סאַמי פּאַרלאַמענט איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר קאָאָרדינירן אוּן מאָניטאָרינג װי אַזױ די שװעדישע מינאָריטעט פּאַליסי װערט געמעסט אין די מוּניציפּאַליטעטן פֿוּן לאַנד. דעם סאַמי פּאַרלאַמענט איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די סאַמי מענטשן אוּן דעם שטאָקהאָלם באַצירק אַדמיניסטרײשאָן באָרד איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די ייִדן, ראָמאַ,שװעדיע פֿינס, אוּן טאָרנעדאַליאַנס.

די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן אוּן נאַציאָנאַלע שפּראַכן דין

די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן אוּן נאַציאָנאַלע שפּראַכן דין צוּלייגט אין גאַנץ שװעדיע, אוּן זאָגט אַז די מינאָריטעט שפּראַכן דאַרפֿן זײַן באַשיצט אוּן געהעכערט, די נאַציאָנעלע מינאָריטעטן דאַרפֿן קענען באַשיצן אוּן העכערן זייער קוּלטוּרעלער ירושה, אוּן די אַדמיניסטרײשאָן אױטאָריטעטן װעלן צוּשטעלן אינפֿאָרמאַציע װעגן די רעכט פֿוּן מינאָריטעטן אוּן מאַכן גרעסערע זײערע געלעגנהײַטן פֿאַר אנפֿלוּענץ אױף זאַכן װאָס דערװעגן זײ.

די נאַציאָנאַלע מינאָריטעטן אוּן נאַציאָנאַלע שפּראַכן דין (2009:724) External link.

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm

stockholm@lansstyrelsen.se

טעלעפֿאָן:+ 2231000- 10 (0) 46

Kontakt