Kontakt

Vattendelegationen Västerhavet

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndigheterna som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, men vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Gruppbild med tio personer stående framför en vägg med en tavla.

Vattendelegationens ledamöter, övre raden: Sofia Karlsson, Rikard Ledin da Rosa, Per Leander, Anders Danielsson (ordförande och landshövding i Västra Götalands län), Lennart Henriksson, Kristian Wennberg. Nedre raden: Roland Löfblad, Britt Wall, Karin Enfjäll, Lena Gipperth. På bilden saknas Mats Abrahamsson samt Lisbeth Schultze (vice ordförande och länsöverdirektör i Västra Götalands län). Foto: Robert Lindberg

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Möte 26 augusti 2020

ProtokollPDF

Möte 17 juni 2020

ProtokollPDF

Möte 5 mars 2020

ProtokollPDF

Möte 11 december 2019

ProtokollPDF

Möte 9 oktober 2019

ProtokollPDF

Möte 19 juni 2019

ProtokollPDF

Möte 7 mars 2019

ProtokollPDF
Beslut om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten
Reservation Roland LöfbladPDF

Möte 13 december 2018

ProtokollPDF

Möte 18 oktober 2018

ProtokollPDF

Vill du läsa äldre protokoll?

Skicka e-post till: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Presentation av delegaterna

Är kommunalråd i Sotenäs kommun, ledamot av västra Götalands regionfullmäktige samt ledamot av miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Han jobbar aktivt med miljöfrågor, främst den marina nedskräpningen i Västerhavet sedan 30 år tillbaka.

Är chef för miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Värmland. Som enhetschef ansvarar hon bland annat för kalkningsverksamhet, VA-frågor, vattenskydd, bidrag till lokala vatten- och naturvårdsprojekt, åtgärdsprogram för skyddade arter, fiskefrågor, miljöövervakning och vattenförvaltningsarbetet i beredningssekretariatet. Karin Enfjäll är fil dr i zoologi. Hon har i flera år arbetat med miljöövervakning samt åtgärdsprogram för hotade arter och miljömålsarbete. För henne är det viktigt med den lokala förankringen av åtgärdsarbetet för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. En annan drivkraft är att företräda de lokala och regionala perspektiven för Värmlands del.

Är professor vid juridiska institutionen och föreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet. Hon har miljörättslig kompetens och erfarenhet av att arbeta inom transdisciplinära projekt. Hon är också en länk till andra forskare både nationellt och internationellt genom sitt nätverk. Lena Gipperth har forskat om miljökvalitetsnormer och genomförandet av miljökvalitetsmål, och mer generellt om förvaltning av vatten och marina resurser. Hennes drivkraft i vattendelegationen är att återknyta kontakten med vattenförvaltningen, dess aktörer och frågeställningar.

Är biolog och fil dr i ekologisk zoologi. Som forskare var han med om att förklara försurningens och kalkningens effekter. Han har också ägnat mycket tid åt att rädda flodpärlmusslan. Lennart Henrikson har mycket bred kompetens inom miljöområdet efter anställningar på Marks kommun, Fiskeristyrelsen, Skogsstyrelsen och WWF. Idag arbetar han i sitt eget bolag Natur och Människa AB. Lennart är en brobyggare mellan forskare och nyckelgruppen markägare och andra icke-experter inom vattenvården. Det som driver honom är övertygelsen om att vi kan överlämna levande och friska vatten och rent dricksvatten till kommande generationer om vi alla hjälps åt i vattenförvaltningen.

Är lantbrukare och ordförande för LRF Västra Götaland. Hon har kompetens inom lantbruk, ett stort kontaktnät inom de gröna näringarna och styrelsekompetens. Hon kan förmedla bilden från dem som varje dag arbetar med och av miljön, där vatten är en viktig resurs. Hon har också en bakgrund som jord- och skogsföretagare. Sofia Karlssons drivkraft i vattendelegationen är att öka förståelsen mellan oss som fattar beslut och dem som påverkas av besluten. Att fatta rimliga och genomförbara beslut som är samhällsekonomiskt genomtänkta samt vara med och påverka så att vattnet kan fortsätta att vara den livsviktiga resurs det är, är viktigt för henne.

Är miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län. Han har kompetens inom kvartärgeologi, biologi med inriktning limnologi, miljö och miljövård rent allmänt. Tidigare har Per Leander arbetat som miljöinspektör i kommun, miljöhandläggare på länsstyrelse och verksamhetsutövare inom miljöfarlig verksamhet. Hans mål med arbetet i vattendelegationen är att bidra till en förbättring av vattenmiljön i sjöar och vattendrag utifrån en helhetssyn och med rimliga avvägningar.

Är hållbarhetskonsult och socialdemokratisk ledamot i Göteborgs stads miljö- och klimatnämnd. Hans drivkraft i arbetet inom vattendelegationen är att hantera vår tids utmaningar med betydande miljöpåverkan i ett förändrat klimat för att nå de globala målen i Agenda 2030.

Är konsult inom miljö och energi och dessutom särskild ledamot i Mark- och miljödomstolen. Hans kompetensområden är miljö- och energifrågor samt tillståndsprövning enligt miljöbalken. Roland Löfblad har mångårig erfarenhet som miljökonsult på IVL Svenska Miljöinstitutet och ÅF och har även varit miljöchef på Södra Skogsägarna i många år. Som vattendelegat vill han uppnå balanserade beslut med avvägning mellan olika relevanta miljömål.

Är kultursekreterare och kommunpolitiker i Sotenäs kommun. Det som driver henne är omsorgen om vårt viktigaste livsmedel, vatten. I vattendelegationen vill hon arbeta för en garanterad dricksvattenförsörjning och motverka föroreningar i våra hav och vattendrag.

Är chef för vattenenheten vid Länsstyrelsen i Skåne. Han har en bred miljökompetens som bland annat omfattar miljölagstiftning, myndighetsutövning och rimlighetsbedömningar. Vidare har han erfarenheter av konkret åtgärdsarbete, exempelvis av att anlägga våtmarker, miljöanpassa småskalig vattenkraft och restaurera vattendrag. Kristian Wennberg är agronom och har forskat om övergödning samt medverkat i stora EU-projekt om vattendirektivet. Han har också ingått i vattendelegationen för södra Östersjön. Förutom kunskaper om sjöar och vattendrag har han även erfarenhet av grundvatten, dricksvatten och marina frågor. I vattendelegationen vill han agera pådrivande så att vi når god vattenstatus genom kostnadseffektiva åtgärder och är beredd att lyfta fram även kontroversiella aspekter när det behövs.

Kontakt