Kontakt

Vattendelegationen Norra Östersjön

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndigheterna som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, men vattendelegationerna beslutar. Alla beslut följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Foto på en grupp människor i vindjackor som står i ett åkerlandskap en gråmulen sommardag och lyssnar på en person som visar något. Det ser ut att vara ruskväder och en person har fällt upp sitt paraply.

Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Foto: Vattenmyndigheterna

Vattendelegationen fattar vattenmyndigheternas beslut. Det finns en vattendelegation i varje vattendistrikt. Den består av ledamöter som är utsedda av regeringen för en mandatperiod på tre år. Ledamöterna är sakkunniga inom olika områden och har personliga mandat, de representerar alltså inte den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer även delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Möte 9 december 2020

Protokoll den 9 december 2020PDF

Möte den 14 oktober 2020

Protokoll den 14 oktober 2020PDF

Möte 27 augusti 2020

Protokoll den 27 augusti 2020PDF

Möte 17 juni 2020

Protokoll den 17 juni 2020PDF
Bilaga 1 Presentation Anna LinussonPDF
Bilaga 2 Tidplan för samrådPDF
Bilaga 3 Lägesbild och viktiga frågorPDF
Bilaga 4 Lokalt riktvärde för PFAS i grundvattenförekomst som påverkar ekosystemPDF
Bilaga 5 Åtgärdsprogram 2021-2027PDF
Bilaga 6 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärdsprogrammetPDF
Brev till Länsstyrelsen angående genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor i vattenkraften PDF

Möte 11 december 2019

Protokoll den 11 december 2019PDF
Bilaga 1 Resultat från statusklassificeringPDF
Bilaga 2 Samråd om viktiga vattenfrågorPDF
Bilaga 3 Utbildning kommunernas roll i vattenförvaltningenPDF
Bilaga 4 Nationell prövningsplan för vattenkraftPDF

Möte 9 oktober 2019

Protokoll dem 9 oktober 2019PDF
Bilaga 1 Målbild förvaltningsplanPDF
Bilaga 2 LägesrapportPDF
Bilaga 3 Vattenförvaltningsutredningen 20191009PDF

Möte 18 juni 2019

Protokoll den 18 juni 2019PDF
Bilaga 1 Arbetsordning, delegering mm.PDF
Bilaga 2 Återrapportering 2018PDF

Möte 7 mars 2019

Protokoll den 7 mars 2019PDF
Bilaga 1 Presentationer Mats WallinPDF
Bilaga 2 Presentation Jenny CarusoPDF
Bilaga 3 Presentation Daniel IsakssonPDF

Möte 11 december 2018

Protokoll den 11 december 2018PDF
Bilaga 1 Övervakningsprogram prioämnenPDF
Bilaga 2 KMV samrådsredogörelse och inriktning vidare hanteringPDF
Bilaga 3 Förslag till reviderad arbetsordning med meraPDF
Bilaga 4 Målbild inför samråd översikt över väsentliga frågorPDF

Möte 18 oktober 2018

Protokoll den 18 oktober 2018PDF
Bilaga 1 ÅP och MKN för vissa miljögifterPDF
Bilaga 2 ÖvervakningsprogramPDF
Bilaga 3 Vattenförvaltningsutredningen 20181018PDF
Bilaga 4 Översyn och arbetsordningPDF
Bilaga 5 Samråd KMV vattenkraftPDF
Bilaga 6 VM Strategi för beslut om KMV vattenkraftPDF

Möte 3 september 2018

Protokoll den 3 september 2018PDF

Möte 20 april 2018

Protokoll den 20 april 2018PDF
Bilaga 1 Presentation samrådsmaterialPDF
Bilaga 2 Synpunkter från Lennart GladhPDF
Bilaga 3 Synpunkter från Klas LundbergPDF

Möte 22 mars 2018

Protokoll den 22 mars 2018PDF
Bilaga 1 OmvärldsbevakningPDF
Bilaga 2 Djupdykning i vattenkraft och elproduktionPDF

Vill du läsa äldre protokoll?
Skicka e-post till: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Presentation av delegaterna

Arbetar som miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Hon har tidigare haft tjänster på flera olika länsstyrelser, bland annat som länsråd vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Anne-Li har också varit regionchef på Skogsstyrelsen. Genom arbetet i vattendelegationen hoppas hon att delegaterna ska få samsyn om vattendirektivets mål och vilka utmaningar som behöver prioriteras inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Hon ser sitt deltagande i vattendelegationen som en möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Är kommunalråd och ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun. Hon är också styrelsemedlem i Svealands kustvattenvårdsförbund. Cathrin vill genom sitt deltagande i vattendelegation bidra till att målen i vattendirektivet uppnås, både nationellt och inom delegationens geografiska ansvarsområde. Som en av de ledamöter som utsetts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill Cathrin särskilt bevaka och föra fram aspekter som är viktiga för kommunernas förutsättningar att arbeta med vattenfrågor.

Är vattenresursexpert på Tyréns AB och har under cirka 40 års tid jobbat med dricksvatten och grundvatten, både inom Sverige och utomlands. Periodvis har hon också forskat i dessa frågor på KTH i Stockholm. Lena vill genom sitt arbete i vattendelegationen lyfta dricksvatten- och grundvattenfrågorna och bidra med sin kompetens på området. Hon ser det också som en viktig uppgift att medverka till att vattenförvaltningen blir väl förankrad i verkligheten, så att åtgärdsprogrammen blir praktiskt genomförbara.

Är forskningsledare och docent på Institutionen för vatten och miljö på SLU. Han har lång erfarenhet av forskning, miljöövervakning och myndighetsutövning kopplat till yt- och grundvatten. Stefans forskning har inriktats på att särskilja effekter av naturlig variation från mänsklig påverkan på tillståndet i mark och vatten. Han har bland annat studerat effekter från näringsämnen, organiskt material, surhetsreglerande ämnen och metaller. Förutom arbetet som forskare har Stefan också jobbat på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna. Den viktigaste drivkraften för Stefan är att genom sin kompetens medverka till en kostnadseffektiv och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

Är jurist och arbetar som chef för Plan- och bostadsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län. Hon har tidigare varit ordförande för miljöprövningsdelegationen i Uppsala län och har sin främsta kompetens inom juridik, samhällsplanering och miljörättsliga frågeställningar. Annikas drivkraft för arbetet i vattendelegationen är att få ett rättssäkert och bra genomförande av vattendirektivet, med uppnådd miljönytta.

Arbetar som konsult och senior advisor inom vatten- och miljöområdet. Han har tidigare jobbat på WWF med bland annat Östersjöfrågor och på länsstyrelsen i Västmanland med naturvårdsförvaltning. Han har ett särskilt stort intresse för miljöanpassning av vattenkraft och övergödningsproblematik. Drivkraften för arbetet i delegationen är lyfta hur viktigt vattnet och dess ekosystem är, och att det har en central roll för att hantera klimatförändringarnas effekter.

Är doktor i limnologi och jobbar som chef för Vatten- och naturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Örebro län. Han har varit med i vattenförvaltningsarbetet sedan starten för ca 15 år sedan och har arbetat mycket med tillämpning av miljöbalken i miljö-och vattenfrågor. Genom sitt deltagande i vattendelegationen vill Peder säkra ett bra genomförande av vattenförvaltningen för att kunna nå de mål som har satts upp.

Är miljödirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län och har lång erfarenhet av arbete med bland annat samhällsplanering och vattenförsörjningsfrågor. Han har tidigare varit bygg- och miljöchef i flera olika kommuner. Genom sitt deltagande i vattendelegationen vill Göran bidra till god status i våra vatten, effektiva ärendeprocesser, en bra hantering av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten i planeringsprocessen och att förutsättningarna för undantag från MKN tydliggörs.

Är kommunpolitiker i Sala och jobbar på Hushållningssällskapet i Västmanland. Han är utbildad agronom och driver ett lantbruk mellan Sala och Enköping.

Är enhetschef för Miljö, hälsa och säkerhet på SSAB EMEA AB i Oxelösund. Han har mer än 30 års erfarenhet av miljöarbete inom basindustrin: emissioner till luft och vatten, kontrollprogram, tillstånds- och tillsynsfrågor med mera. Klas har också varit med som sakkunnig i miljömålsberedningen.

Är ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad och har haft uppdrag som styrelseledamot ibland annat Trafiknämnden och Stockholm vatten och avfall.

Kontakt