/

Publiceringsdatum:

Fallstudie i Gullspång har lett till ökat samarbete

Vattenmyndigheten Västerhavet, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har, i samverkan med övriga berörda vattenmyndigheter, genomfört ett gemensamt projekt i form av en fallstudie i Gullspångsälven.

Syftet med projektet har varit att beskriva och analysera påverkan på en effektiv tillgång till vattenkraftsel som följd av miljöåtgärder i Gullspångsälvens avrinningsområde.

Samarbetet har resulterat i ökad förståelse för varandras uppdrag och en tydligare väg framåt för samarbetet.

Simuleringsresultaten för Gullspångsälven:

  • Visar att utpekande av kraftigt modifierade vattenförekomster och fastställande av mindre stränga krav har minskat påverkan på reglerförmåga och elproduktion.
  • Indikerar ändå en relativt hög påverkan på reglerförmåga och elproduktion. Detta beror till stor del på de miljöåtgärder som behövs för att tillgodose Natura 2000-krav.

För att i framtiden kunna optimera normsättning på vattenförekomstnivå på ett ännu bättre sätt behövs en djupare förståelse av åtgärders påverkan på sambandet mellan hydrologi (tillgång till vatten) och påverkan på elsystemets förmågor i ett avrinningsområdesperspektiv.

  • I arbetet framöver kommer Energimyndigheten och Svenska kraftnät, i fråga om vattenkraftverk som myndigheterna bedömer har särskild betydelse för elsystemet, att leverera underlag till de länsstyrelser som utgör vattenmyndigheter.
  • Underlaget från Energimyndigheten och Svenska kraftnät ska möjliggöra för de länsstyrelser som är vattenmyndigheter att göra mer underbyggda avvägningar i sitt arbete med att se över och vid behov revidera miljökvalitetsnormer för vattenkraftspåverkade vattenförekomster.
  • Det finns ett fortsatt behov av en kartläggning på nationell nivå av vilka särskilda miljöanpassningar som behöver genomföras till följd av Natura 2000-bestämmelser. Det är viktigt eftersom dessa åtgärder kan utgöra en särskild risk för en betydande påverkan på vattenkraftens förmågor och möjligheten att minimera påverkan på elsystemet.

PM om fallstudien med simuleringsresultat finns på Svenska kraftnäts webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt