/

Publiceringsdatum:

Tvärgrupp med tydligt mandat ger resultat i Mölndal

Omlöp vid Stensjö dämme i Mölndal.

Mölndals kommun har många utmaningar i vattenarbetet. Det finns både sjöar och större vattendrag inom tätorterna. Översvämningar är vanligt och exploateringstrycket är högt. Ann Rane fick den nyinrättade tjänsten som kommunens vattenstrateg och leder nu en tvärgrupp som skapar konkreta lösningar.

I den förvaltningsövergripande gruppen ingår fyra förvaltningar: Stadsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsledningsförvaltningen. Gruppen började med att anordna en workshop för varje administrativ åtgärd i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. De bjöd även in kunniga från andra förvaltningar och kunskapsområden, som till exempel säkerhet och beredskap, livsmedelstillsyn, bygglovshandläggning, energirådgivning och kulturmiljö.

Gruppen ordnade sedan fyra workshops där de diskuterade: Att följa upp gapet mellan status och norm, Miljöövervakning, Lokala åtgärdsprogram och Genomförande. Arbetet gav resultat. Mölndals egen åtgärdsplan är klar och beslutades i kommunfullmäktige i februari i år.

För oss var det avgörande att få ett uppdrag från politikerna lokalt att jobba med det. Vi har ett tydligt mandat. Resurserna räcker inte riktigt inom det ordinarie arbetet.

Att få till stånd planen krävde mycket förankrings- och utbildningsarbete.

Vi gjorde kartor och beskrev läget för förvaltningschefer och politiker. Vi beskrev hur vi låg till med de administrativa åtgärderna som Vattenmyndigheten beslutat, hur vattenstatusen är i våra förekomster och hur det förhåller sig jämfört med beslutade normer. Det handlade mycket om att klargöra arbetsuppgifter och att utbilda dem som inte jobbat så mycket med frågorna tidigare. Vi har haft en mycket bra dialog och det funkar jättebra, säger Ann Rane.

Planerna blir verklighet

Gruppen planerade även konkret arbetet ute i vattendragen.

Vi har tagit fram planer för några tätortsnära vattendrag, med förslag på åtgärder för vandringshinder, utveckling av viktiga kantzoner och lämpliga platser för våtmarker och fosfordammar. Vi tittar nu även på möjligheterna för en våtmarkspark i ett av dessa lägen, säger Ann Rane.

Kontakt