/

Publiceringsdatum:

Miljökvalitetsnormer – så funkar de

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett nytt introduktionsmaterial om miljökvalitetsnormer för vatten. Hur ska de användas och hur är de framtagna? Materialet innehåller även länkar till fördjupande information som är lämpligt för självstudier.

Introduktionsmaterialet syfte är att vara ett stöd för dig som behöver förstå och kunna förklara för andra vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur de används. Det korta avsnitt med länkar gör materialet mer överskådligt och enklare att begripa. Du kan exempelvis läsa om kraftigt modifierad vatten och beställa presentationer i Power Point.

Här hittar du introduktionen Pdf, 886.6 kB.

Tillsammans med åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanerna är miljökvalitetsnormerna vattenmyndigheternas viktigaste verktyg i arbetet med att genomföra vattendirektivet i Sverige.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för vatten är kort och gott målet med det vi vill uppnå. Den status ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt – i normalfallet minst god status. Normen fastställs utifrån hur mycket belastning miljön tål, hur stor dess ”budget” är och därigenom minskar risken för överexploatering när många olika påverkansformer bidrar. Det är den sammanlagda miljöpåverkan som bestämmer, inte enskilda utsläpp och liknande.

Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande för myndigheter och domstolar vilket innebär att de kan användas vid till exempel tillståndsprövning och tillsyn.

Varje vattenförekomst ska ha en miljökvalitetsnorm och det är vattendelegationerna i respektive vattendistrikt som beslutar om dem, vanligen vart sjätte år i samband med ny förvaltningsplan och åtgärdsprogram men vid behov kan det ske oftare.

Miljökvalitetsnormerna finns även för luft, badvatten, fisk- och musselvatten och omgivningsbuller.

Kontakt