/

Publiceringsdatum:

EU får rapport om vattendirektivet

Sverige har nu fullgjort den tekniska rapporteringen för vattendirektivet till EU. Rapporteringen innehåller uppgifter om vattenmiljö och miljökvalitetsnormer för Sveriges drygt 27 000 vattenförekomster.

Länsstyrelserna, i samarbete med vattenmyndigheterna, samlar all relevant information i den centrala databasen VISS. Vart sjätte år skickas denna rapport till Europeiska miljöbyrån, EEA.

– Att säkerställa att våra vattenmiljöer uppfyller EU:s krav är en viktig del av vårt arbete för att bevara och skydda vår natur, säger Måns Denward, handläggare för vatten på Vattenmyndigheterna.

Tvådelad rapportering

Rapporteringen för vattendirektivet består av två delar. Den första rör förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, som rapporterades i september 2022. Den andra gäller den tekniska rapporteringen som just fullgjorts i maj 2024. HaV ansvarar enligt vattenförvaltningsförordningen för all rapportering till EU som rör vattendirektivet. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ansvarar på samma sätt för att sammanställa det material som behövs.

– I praktiken görs rapporteringsprocessen i nära samarbete mellan myndigheterna. Även Sveriges geologiska undersökning, SGU, och SMHI har viktiga åtaganden för att säkerställa att vi kan genomföra den tekniska rapporteringen, förklarar Ylva Engwall, utredare på HaV.

Den som är nyfiken på vad rapporteringen innehåller kan besöka den publika databasen VISS (länk) och exempelvis titta på information om sitt vatten.

Kontakt