/

Publiceringsdatum:

Viktigt att träffas när många med olika roller arbetar mot samma mål

Tre bilder i en från samverkansdagen.

I Enköping samlades nyligen en mångfald av aktörer för att diskutera det frivilliga arbetet för att minska övergödningen. Målet för dagen var att skapa värdefulla kontakter, öka sin kunskap och förståelse för olika roller. Men också att inspirera varandra att göra en positiv förändring eller bekräfta att vi redan är på rätt väg.

Deltagare från Vattenmyndigheterna, LOVA-handläggare, vattenråd, vattenpolitiker och åtgärdssamordnare delade generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter när Norra Östersjöns vattendistrikt bjöd in till dialogmöte. Lösningar för framtiden diskuterades och ett framträdande budskap var det viktiga behovet av att samordna frivilliga. Den lokala kunskapen, särskilt från markägare som vill bidra, lyftes fram som ovärderlig och något vi alla måste ta vara på.

Öka samverkan

En av de föreslagna åtgärderna var att öka samverkan för rätt finansiering ska användas till rätt åtgärd. Oavsett aktör var det en samsyn om bristen på ekonomiska resurser och en gemensam vilja att se mer pengar till systemet. Intresset för LOVA-medel framhölls som betydande, medan det var svårare att få till projekt inom den gemensam jordbrukspolitiken (CAP)

Camilla Andersson från länsstyrelsen i Dalarna delade med sig av insikter om LOVA-handläggning och åtgärdssamordning kopplade till vattenvårdsprogram. Hon betonade behovet av stöd till kommunerna och lyfte fram de många positiva åtgärder och idéer som redan existerar.

Viktig kompetens

Andra diskussioner kretsade kring vattenrådens viktiga kompetens och roll som nätverksbyggare och relationsskapare. Det finns ett underskott av samverkan med lokal nivå och vattenrådens kontakt med lokala markägare betonades som en nyckelfunktion. Det underströks att det tar tid att bygga upp förtroende mellan olika parter. Länsstyrelse och vattenmyndighet kan stötta vattenråden där rådgivarna har en central roll i att främja kreativa åtgärder.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att det genomförs frivilliga vattenåtgärder, men att det behövs fler och kräver mycket samordning och stöd för att de ska komma till stånd. En levande dialog mellan olika parter är mycket viktig.

Kontakt