/

Publiceringsdatum:

Åtgärder som gett genomslag

Under konferensen Vattendagar i Norr, som genomfördes i Storuman, fick vi följa med på en exkursion vid nedre delen av Juktån. Här fick vi ta del av olika åtgärder som genomförts i ån.

Flödet i Långseleforsens huvudfåra

I Långseleforsen har flottningsverksamheten påverkat huvudfåran genom att de spärrade av flödet och sprängde en ny fåra. Nu finns en åtgärd genomförd i ån. Vi tittade på hur man med hjälp av trummor lett tillbaka en del av flödet till åns tidigare huvudfåra.

Åtgärd efter beräkningar i vattensimuleringsprogram

Bredselet är uppdämd med hjälp av en tröskel i utloppet. En följd av tröskeln är att finsediment samlats och lagt sig på sandbottnarna, som är åns naturliga bottenstruktur. En annan följd av uppdämningen är att vattenväxter frodats i det låga vattenflödet.

Genom att använda vattensimuleringsprogrammet Hydrologic Engineering Centers - River Analysis System (HEC-RAS) har man räknat fram vad en åtgärd av tröskeln skulle bidra till. HEC-RAS låter användaren beräkna hur vattnet svarar på en eventuell åtgärd efter villkor som matas in i systemet.

Efter analys av resultaten i vattensimuleringsprogrammet har uppdämningströskeln i Bredselet sänkts med 45 centimeter. Sänkningen har medfört att vattenhastigheterna har ökat, finsedimenten eroderar bort och vattenväxtligheten har minskat.

Genomslag på ekologin

Hydromorfologi beskriver vattnets fysiska karaktär som exempelvis vattenfåran, bottenstruktur och närområde. De ekologiska processerna pågår kontinuerligt och gör att landskapet ständigt förändras. Exkursionen visade oss exempel på åtgärder som aktörer kan utföra i kraftigt modifierade vattendrag. Åtgärderna i Juktån har gett ett genomslag på ekologin när både hydromorfologiska och ekologiska processer återställts till mer naturliga förhållanden.

Kontakt