/

Publiceringsdatum:

Vattnets värde i fokus

Under veckan träffade Bottenvikens vattendistrikt vattenpolitiker från många av distriktets kommuner. Syftet med det digitala mötet var att skapa ett gemensamt utbyte av erfarenheter och perspektiv. Vid mötet bjöds vattenpolitikerna på grundläggande kunskap om vattenförvaltning. Flera av deltagarna har precis fått sitt uppdrag vilket gjorde denna introduktion om vattenförvaltning och vattenpolitikernas roll till en bra start i deras arbete.

En kommun behandlar många frågor och ärenden som rör vatten hos sina förvaltningar. Det är frågor kring styrning, vägledning, tillsyn, verksamhetsutövning, vattenvård och vattenanvändning. Lokalpolitikerna i kommunen ska ta ställning till många delar som rör vattenförvaltning. Det rör allt från dricksvatten, övergödning, brist på vatten till översvämning. Genom ökad kunskap- och informationsdelning inom kommunen är det enklare att ta samhällsnyttiga och hållbara beslut som rör vatten.

Illustration över aktörer och ansvar kring vattenförvaltning.

Illustration: Rebecca Elfast.

Når vi god status i våra vatten når vi även miljömålen

En central fråga som lyftes var hur vi kan nå och bibehålla god status i våra vatten. Ett av sätten är att se de synergieffekter åtgärder för att uppnå god status i vatten har på andra miljömål. Genom att uppnå god status i vattnet nås även miljömålen: ingen övergödning, bara naturlig försurning, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, hav i balans och levande skärgård samt rikt växt- och djurliv. Alltså kan implementering av vattendirektivet vara en del i det vanliga miljöarbetet hos kommunerna.

Genom att sätta ett värde på vatten och använda vatten som en tillväxtmotor gynnas även arbetet med målet att uppnå god status. Kommuner kan vara med och främja en hållbar och effektiv användning av vatten genom att de fattar beslut i vattenfrågor genom sin verksamhet där de medverkar vid investeringar, hanterar dricksvatten och avlopp, tar fram översikt- och detaljplaner samt bedriver tillsyn enligt miljöbalken.

En viktig roll

Vattenpolitikernas roll är viktig för kommunerna för att lyfta fördelarna med åtgärder som förbättrar och bibehåller vattnets status. Under mötet var det flera deltagare som lyfte problematiken kring att vi tar vattnet för givet. Plus att vi har flera utmaningar i distriktet som vi måste arbeta med tillsammans för att ha en hållbar vattenanvändning.

Våra vattenpolitiker kan lyfta vattenfrågorna på den lokalpolitiska agendan och vara vägen in för kunskap och information om vattenförvaltningsarbetet inom sin kommun, säger Johanna Söderasp, Bottenvikens vattenvårdsdirektör under mötet.

Vindelns kommun fanns representerade genom vattenpolitiker Annelise Harnesk. Annelise har arbetat med vattenfrågor sedan början av 2000 när EU presenterade det gemensamma regelverket för alla vattendistrikt i Europa. Hon har ett intresse för miljö, kemikaliers påverkar på vatten samt påverkan av de mindre tillflödena till älven.

Bland de 12 närvarande kommunerna var Kiruna representerade, genom Johnny Norberg. Han ser framtida utmaningar i vattenförsörjningen och ett behov att förändra vattenanvändningen, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Samverkan och ökad kunskap hos fler aktörer gör att vi kan arbeta för att uppnå målet med vattenförvaltning

Linda Berglund som representerade Bjurholms kommun har erfarenhet av restaurering av älvar och åar som påverkats av flottningen. I kommunen ser de behov av en reservvattentäkt för att trygga dricksvattenförsörjningen. Linda ser fram emot att kunna vara en del i kedjan för att dela med sig av kunskap kring vattenförvaltning även till ett större område än kommunen. Hon ser att regionen och andra länder behöver vara inkopplade i och med att de är med och påverkar vattnet på vår plats i världen.

Det är inte helt enkelt att sätta ihop en lättsmält och övergripande information som passar alla deltagare. Alla har olika roller och utmaningar i kommunen. Detta var ett första möte för att ge en översiktlig information samtidig som vi får tillfälle att få veta mer om de frågor som kommunerna brottas med. Kommande tillfällen kommer att ge deltagarna mer kunskap och vara ett forum för att utbyta erfarenheter säger Johanna Söderasp som avslutning av mötet.

Kontakt