/

Publiceringsdatum:

Extra bidrag till vattenråd en god investering för minskad övergödning

Vattenrådens arbete mot övergödning är viktigt och många vattenråd har tagit chansen att söka de extra bidrag som Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har delat ut. De extra bidragen har gått till vattenråd, åtgärdssamordnare och andra organisationer i Södra Östersjöns vattendistrikt framför allt med syfte att stärka deras åtgärdsarbete mot övergödning. Bidragen har varit ett stort stöd till samverkan och kommunikation men har även använts för direkta åtgärder ute i våra vatten.

Vattenråden viktiga aktörer för bättre vatten

Vattenråden består till stor del av ideella krafter och behöver stöd för att driva arbetet vidare. De bedriver samverkan, utbildning, informationsspridning, förankring och i vissa fall genomförande av lokala åtgärder för en bättre vattenstatus. Tack vare vattenrådens och åtgärdssamordnarnas arbete ökar åtgärdstakten inom många områden, inte minst när det gäller övergödning.

Samverkan och information en stor del i arbetet

Vattenmyndigheten för södra Östersjöns vattendistrikt fick under åren 2019-2021 möjlighet att dela ut extra bidrag som stöd i vattenrådens viktiga arbete. Intresset för att söka bidragen var stort och totalt beviljades 95 projekt under åren 2019 till 2021 med bidrag på sammanlagt 8 250 000 kronor. Projekten har nu slutredovisats. Alla projekt hade med någon form av samverkan och informationsspridning, vilket kunde innebära allt ifrån att ta fram informationsmaterial till att genomföra vattendragsvandringar och möten. Många av delprojekten i arbetet mot övergödning hade inte blivit verklighet utan dessa bidragspengar.

Diagram över fördelning av bidrag inom olika arbetsområden

Figuren visar fördelningen av antal projekt för olika områden. Information och samverkan var den vanligaste inriktningen med åtgärdsplanering som en god tvåa.

Exempel på projekt och deras resultat

Informationskväll, inspirationsresa och vattenprovtagning

Tre olika delprojekt har genomförts.

  1. Intervjuer av konsult för att belysa vattenarbete, informera och hämta in synpunkter samt göra en sammanställning med synpunkter till remissvar vad gällde Vattenförvaltningen 2021-2027.
  2. En studieresa för 38 personer till Tingsryd. Besök på vatten- och avloppsreningsverk samt fiskvandringsväg och våtmark.
  3. Sedimentsundersökning och vattenprovtagning i två dammar och sex vattendrag. Bräkneåns vattenråd har tack vare projektet fått tillgång till dels analyser av bottensediment i två av Bräkneåns dammar, dels vattenanalyser som grund för fortsatta aktiviteter inom vattenrådets verksamhet och för inspiration till medlemmar och allmänhet som bor eller har anknytning till Bräkneåns avrinningsområde. Vattenrådet har nått ut till 150 medlemmar, byalag, samhällsföreningar och allmänhet.

Tillsammans med kommunerna katalysera och få igång projekt

De extra medlen har använts i ordinarie vattenrådsarbete och gjort det möjligt att planera och medverka i flera aktiviteter. Vi har under perioden medverkat till att få igång fungerande kommunala vattengrupper i Hultsfred, Oskarshamn och Högsby. Det innebär att alla kommuner inom Emåns avrinningsområde i Kalmar län nu har vattengrupper som träffas regelbundet. Dessa har och kommer på sikt ge fler konkreta åtgärder i vattendrag inom Kalmar län. Emåförbundet har redan medverkat i flera möten med vattengrupp. De extra medlen har resulterat i ett ökat antal kontakter och sammankomster med medlemskommuner och markägare. Dessutom har samarbetet med angränsande vattenråd kunnat intensifieras. Samarbetet har katalyserat ännu fler åtgärder, inte enbart inom Emåns avrinningsområde, men inom ramen för vattenrådsarbete. Emåförbundet har med sin samlade kompetens en viktig roll att spela i att stötta de mindre vattenråden runt omkring.

Förstudie för placering av vattenhållande åtgärder

Intresset för detta projekt baseras på att vattenrådet har tagit del av resultatet från ett projekt inom landsbygdsprogrammet och den rapport som publicerats i det projektet, Reglerbara dämluckor i öppna diken på Gotland. Vattenrådet kände väl till problematiken med stora översvämningar i samband med stora höstregn i området men identifierade även möjligheten att åstadkomma underbevattning för att säkra vattenförsörjningen sommartid i området. Eftersom installation av ett dämme i ett dikningsföretag innebär en förändring i domen för dikningsföretag fanns det behov av att klarlägga om det är en möjlig förändring som länsstyrelsen kan tillåta. Den Anmälan om vattenverksamhet som lämnades in och den avvägning som projektet lät genomföra var viktiga led i förstudien. Cirka 30 deltagare i dikningsföretaget fick information om projektplanerna och är väl införstådda med de positiva effekter ett välplacerat dämme kan innebära samtidigt som de fick förståelse för de juridiska komplikationerna i frågan. Många av deltagarna hade dessutom deltagit i den fältvandring som genomfördes i samband med presentationen av rapporten om reglerbara dämluckor och ytterligare fältbesök gjordes i vattenrådets regi i detta projekt.

Projektera och göra våtmarker i skogen

Sent hösten 2019 beviljades medel för projektet och inte långt därefter slog Covid -19 till vilket lett till att projektet beviljats förlängd projekttid. Projektet kunde till slut få upp farten under hösten 2020 genom att en förstudie och bedömning av området gjordes av Carl-Johan Månsson från CJ Natur.
Valet av plats att anlägga våtmark gjordes utifrån denna förstudie och en plan utarbetades med markägare och arrendator under 2021 för Brokärret.
Besök av länsstyrelsens länsfiskekonsulent vårvintern 2022 med konsultation för att trygga biotopåtgärderna.
En ansökan om vattenverksamhet gjordes vintern 2021.
Arbetet genomfördes under september 2022.
Platsen utgjordes av delvis igenvuxen torvmark där ett grävt dike passerade. Marken nyttjades bara för bete. Senare års torka har försämrat näringsvärdet.
Diket har planats ut för att underlätta översvämning av mer terräng vid högvatten. Två små, naturliga ”bromsar” har lagts vid in- och utlopp till marken för att hålla kvar vattnet längre. En övre skogbevuxen del av Brokärret översvämmas vid högvatten och förväntas bli sumpskog vilket kommer att förstärka den biologiska mångfalden.
Fisken får lättare att passera efter åtgärderna (vandringshinder borttagna) och eventuellt kan ålen komma tillbaka.
Bete blir fortfarande möjligt och näringsvärdet kommer att vara bättre.

Vattenvandringar och vattenprovtagningar

I Mieåns vattenråds regi har det tagits 18 stycken vattenprov i olika vattendrag som utgör dels tillflöden till sjön Mien, dels Mieån nerströms sjön Mien. Provtagningarna i fält har genomförts av två av ledamöterna i Mieåns vattenråds styrelse. En av ledamöterna har eget certifikat för att utföra behöriga vattenprovtagningar. Vattenproven togs den 3 november 2021 och de skickades samma dag till laboratorieföretaget SGS Analytics Sweden AB i Linköping som analyserade vattenproven. Provtagningsplatserna framgår av särskilda kartor som kommer att översändas till Vattenmyndigheten separat. Utöver det ovan redovisade angående vattenprover har Mieåns vattenråd inom ramen för delaktivitet upphandla analys av slam- och vattenprov från det före detta sågverket vid Hakefors.
Mieåns vattenråd inbjöd till vatten- och skogsvandring i Södra Hunnamåla i anslutning till Mien söndagen den 7 november 2021. Vid aktiviteten behandlades skogsbruk vid vatten, kantzoner vid vattendrag, hänsynen till vatten. Antalet deltagare uppgick till nio personer. Den regionala tidningen Växjöbladet och Kronobergaren deltog med sin reporter i hela vatten-­ och skogsvandringen. Resultatet blev ett helsidesreportage med text och bilder som publicerades i Växjöbladet och Kronobergaren fredagen den 12 november 2021.
Mieåns vattenråd inbjöd till informationsmöte på torget i Karlshamn Lördagen den 27 november 2021. Cirka 30 personer från allmänheten besökte vattenrådets aktivitet.

Exkursioner och åtgärder tillsammans med LEVA.

Vattenrådet har anlitat en naturpedagog/naturguide under flera år som i begränsad skala kunnat erbjuda exkursioner till skolor i de fyra ingående kommunerna. Exkursionerna har varit väldigt populära men medel har saknats för att kunna utöka dem. Med hjälp av bidraget från vattenmyndigheten kunde vi under 2020 ta ut mer än dubbelt så många klasser jämfört med tidigare. Det innebär att ytterligare 320 elever, plus deras lärare, har fått komma ut och lära sig mer om vattendragens ekologi och historia, arbetet i vattenråden och förhoppningsvis fått en större förståelse för den viktiga betydelsen av vatten i landskapet.

Under 2020 har mycket förberedelsearbete gjorts för att kunna komma till stånd med att anlägga våtmarker, svämplan och vattendragsrestaureringar. Saxån-Braån är ett av 20 Pilotområden inom LEVA och har en anställd samordnare sedan 2019. Samordnaren driver arbetet men har varit beroende av de kommunala ekologerna och andra tjänstepersoner för att bolla idéer, få hjälp praktiskt ute i fält samt stöd i det administrativa arbetet. Medlen från Vattenmyndigheten har inneburit att kommunens tjänstemän i större utsträckning kunnat involvera sig i arbetet med åtgärderna och snabbat på processen. De har sedan tidigare upparbetade kontakter inom kommunen och erfarenhet av upphandlingar, tillståndsansökningar med mera, och kunnat bistå åtgärdssamordnaren med den kunskapen. Medlen från Vattenmyndigheten har således använts i redan befintligt arbete för att på olika sätt underlätta, effektivisera och förankra det på bästa sätt.
Arbetet under 2020 har resulterat i att vattenrådet nu har tre åtgärder som i stort sett är klara att påbörja grävning så fort entreprenadupphandlingen blir klar samt ytterligare 3-4 åtgärder som har kommit långt i projekteringen men där visst arbete återstår med bland annat tillståndsansökning.

Vattendragsvandring vid Hargsjön

Svartån-Sommens vattenråd har genomfört en kunskapsuppbyggande insats med fokus på övergödning, i form av en vattendragsvandring kring
Hargssjön. Hargsjön är en övergödd sjö i Mjölby kommun. Syftet var att
sprida information och kunskap främst till lantbrukare och fastighets­- och
vattenägare om vattenfrågor med fokus på övergödning och åtgärder för att motverka övergödningens effekter. Vattenvandringen arrangerades genom samverkan med lokala föreningar som hembygdsföreningen och intresseföreningen Bevara Hargsjön.
Vid vattenvandringen gavs information om reduktionsfiske som en metod för att minska övergödningens effekter. Konsult deltog på vattenvandringen.
Vattenvandringen hade 25 deltagare och en god lokal förankring.

Ta fram informationsmaterial om övergödning riktat mot markägare

Rååns vattenrådskoordinator inhämtade information, skrev texterna och jobbade med illustrationer för att få fram informationsmaterialet. Informationsmaterialet kommer bidra till att sprida information till markägare om övergödningsproblematiken och vilka åtgärder som kan vidtas. Vattenrådets roll som förmedlare blir tydligare genom materialet och det kan vara en ingång till framtida åtgärdssamarbeten. Informationsmaterialet kommer förhoppningsvis bidra till att fler markägare kommer vilja att anlägga en vattenvårdsåtgärd på sin mark.

Kontakt