/

Publiceringsdatum:

Samråd om nya miljökvalitetsnormer för tre vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Ordförande för Vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat att samråda om miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna Skräbeån, Torrebergabäcken och Torpsbäcken. Beslutet är fattat den 13 april 2023 med stöd av vattenförvaltningsförordningen.

Länsstyrelsen i Blekinge har utifrån befintliga uppgifter bedömt att god status för kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd, konnektivitet och fisk inte går att uppnå med alla möjliga åtgärder utan att skada den tätortsbebyggelse som finns i vattenförekomsten. Bedömningen är att kvalitetsfaktorn Fisk har otillfredsställande status och att kvalitetsfaktorn Konnektivitet i vattendrag har dålig status. Det betyder att den övergripande ekologiska statusen är otillfredsställande. Statusklassificeringen för bottenfauna ska vara oklassad. Statusklassificeringen kommer att justeras i enlighet med detta i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) efter samrådet.

Tätortsbebyggelsen orsakar sämre än god ekologisk status på grund av fysisk (hydromorfologisk) påverkan. Konnektivitetsåtgärder och morfologiska åtgärder kan mildra påverkan, men det skulle kräva utrivning av bebyggelse för att nå god ekologisk status. Befintlig tätortsbebyggelse ses som ett allmänintresse av större vikt som kan vara skäl för ett mindre strängt kvalitetskrav avseende hydromorfologisk påverkan. Trots det mindre stränga kravet ska alltid bästa möjliga ekologiska status, som kan åstadkommas med rimliga åtgärder, uppnås i vattenförekomsten. Det får inte finnas risk för att skydd enligt andra EU-direktiv inte uppfylls. Det får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status som gällde vid tidpunkten för normsättningen.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt bedömer att vattenförekomsten uppfyller kriterierna för mindre strängt krav enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och föreslår att miljökvalitetsnormen beslutas enligt förslaget som redovisas i
bilaga 1 i samrådsunderlaget.

Information om vattenförekomsten finns i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) på följande länk:

SKRÄBEÅN: Vilshultsån - Halen (Holjeån) - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har identifierat att den aktuella vattenförekomsten har en felaktig miljökvalitetsnorm för ekologisk status. Det övergripande kvalitetskravet är idag God ekologisk status 2033 med tidsfrist till 2033 för kvalitetsfaktorn Nitrat. Det korrekta övergripande kvalitetskrav ska istället vara God ekologisk status 2027 med tidsfrist 2027 för Nitrat. Övriga tidsfrister är korrekta.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt föreslår att miljökvalitetsnormen beslutas enligt förslaget som redovisas i bilaga 2 i samrådsunderlaget.

Information om vattenförekomsten finns i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) på följande länk:

Torrebergabäcken - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Det övergripande kvalitetskravet för vattenförekomsten är idag Måttlig ekologisk status 2033. Vattenförekomsten har idag ett mindre strängt krav avseende näringsämnen orsakat av jordbruk.

Bedömningen är att kvalitetsfaktorn Fisk har dålig status. Statusklassificeringen kommer att justeras i enlighet med detta i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) efter samrådet.

Det finns en betydande påverkan på konnektivitet i vattenförekomsten. Mölledammen, som utgör ett av vandringshindren, ingår i ett riksintresse för kulturmiljö samt är belägen i ett område som utgör fornlämning. Åtgärder för att nå god ekologisk status för konnektivitet bedöms medföra en betydande negativ påverkan på kulturmiljövärdena. Det är därför omöjligt att nå god ekologisk status i vattenförekomsten och samtidigt bibehålla kulturmiljövärdena. Det finns därför skäl att fastställa mindre stränga kvalitetskrav för vattenförekomsten även kopplat till konnektivitet och dess negativa effekter på fisk. Uppströms Mölledammen ligger ytterligare en damm, Vassen, som också utgör ett vandringshinder. Åtgärder för att öka passerbarheten för fisk i Vassen bedöms ge endast en minimal miljönytta, eftersom vandringshindret vid Mölledammen fortsatt kommer att vara definitivt.

Föreslaget kvalitetskrav innebär ett undantag från att nå god ekologisk status även för konnektivitet och fisk. Det mindre stränga kravet är kopplat till vandringshindren vid Mölledammen samt vid Vassen. I övrigt ska bästa möjliga ekologiska status, som kan åstadkommas med rimliga åtgärder, uppnås i vattenförekomsten. Tidsfrist till år 2033 är satt utifrån att det bedöms omöjligt att uppnå avsedd biologisk effekt före denna tidpunkt. Det får inte finnas risk för att skydd enligt andra EU-direktiv inte uppfylls. Det får inte heller ske några försämringar i förhållande till den status för de relevanta kvalitetsfaktorerna som gällde vid tidpunkten för normsättningen.

Underlaget för bedömningen av kulturmiljövärdena kan begäras från Länsstyrelsen i Skåne.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt bedömer att vattenförekomsten uppfyller kriterierna för mindre strängt krav enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och föreslår att miljökvalitetsnormen beslutas enligt förslaget som redovisas i
bilaga 3 i samrådsunderlaget.

Information om vattenförekomsten finns i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) på följande länk:

Torpsbäcken - Vattendrag - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Samrådstid och synpunkter

Samrådet pågår under perioden 22 april - 21 maj 2023 och då finns möjlighet att tycka till om förslaget till miljökvalitetsnorm för vattenförekomsterna.

Synpunkter på föreslagna miljökvalitetsnormer ska ha kommit in till vattenmyndigheten senast den 21 maj 2023, antingen via e-post till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

eller post till:

Vattenmyndighetens kansli
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 Kalmar

Märk mejlet eller brevet med diarienummer 537-2868-2023.

Kontakt