/

Publiceringsdatum:

Nu är de här – digitala åtgärdsunderlagen

Vattenmyndigheterna har tagit fram digitala underlag som ska underlätta för handläggare på kommun eller länsstyrelse att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten.

Underlagen är utvecklade tillsammans med sakkunniga på kommuner, länsstyrelser och myndigheter och är indelade efter verksamhetsområden.

Underlagen kan visas i olika geografiska skärningar – avrinningsområde, län eller kommun. Fokus ligger på att kommuner och länsstyrelser behöver prioritera de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att inte nås eller där försämring hotar. Distrikten har olika utmaningar. Därför är det länsstyrelsernas och kommunernas uppgift att, med hjälp av informationen i VISS, identifiera vilka insatser som behövs inom varje avrinningsområde, län eller kommun.

Verksamhetsområden:

  • Fysisk planering
  • Vattenförsörjning
  • Avlopp
  • Dagvatten
  • Förorenade områden
  • Jordbruk
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Vattenverksamhet
  • Restaurering och områdesskydd
  • Kalkning

Gå till de digitala åtgärdsunderlagen Länk till annan webbplats..

Stöd för handläggare

Underlagen vänder sig främst till åtgärdsgenomförande myndighet, länsstyrelse och kommun. Det kan vara VA-planerare, översiktsplanerare, miljöchef, miljöinspektör, vattenstrateg, vattenverksamhetshandläggare, handläggare av förorenade områden eller rådgivare lantbruk. Underlagen ska även stödja nya utvecklade arbetssätt, för att integrera vattenförvaltningen och genomförande av åtgärdsprogrammet i ordinarie verksamhet.

Kontakt