/

Publiceringsdatum:

Nu är de här – digitala åtgärdsunderlagen

Vattenmyndigheterna kan nu presentera digitala underlag som ska underlätta för dig som är handläggare på kommun eller länsstyrelse att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Underlagen består av tio så kallade Story Maps.

Redan i samband med samrådet för förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2022–2027 publicerade vattenmyndigheterna digitala underlag för kommuner respektive länsstyrelser baserade på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess underliggande bedömningar. Underlagen kan visas i olika geografiska skärningar – avrinningsområde, län eller kommun. Vi har nu utvecklat underlagen tillsammans med sakkunniga på kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Nu är det dags att visa underlagen publikt. Underlagen som nu utvecklats består av en samling av totalt tio Story Maps, indelade efter verksamhetsområden. Dessa är:

  • Fysisk planering
  • Vattenförsörjning
  • Avlopp
  • Dagvatten
  • Förorenade områden
  • Jordbruk
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Vattenverksamhet
  • Restaurering och områdesskydd
  • Kalkning

Underlagen finns här: www.vattenmyndigheterna.se/atgardsunderlag Länk till annan webbplats.

Stöd för handläggare

Underlagen vänder sig främst till dig som arbetar med åtgärdsgenomförande på myndighet, länsstyrelse eller kommun. Du kan till exempel vara VA-planerare, översiktsplanerare, miljöchef/inspektör, vattenstrateg, vattenverksamhetshandläggare, handläggare av förorenade områden eller rådgivare lantbruk. Fokus ligger på att kommuner och länsstyrelser behöver prioritera de områden där miljökvalitetsnormerna riskerar att inte nås eller där försämring hotar.

De olika distrikten har olika utmaningar. Därför blir det länsstyrelsernas och kommunernas uppgift att med hjälp av informationen i VISS identifiera vilka insatser som behövs inom varje avrinningsområde, län eller kommun.

Samtidigt ska underlagen stödja nya utvecklade arbetssätt för att integrera vattenförvaltningen och genomförande av åtgärdsprogrammet i ordinarie verksamhet.

Det finns funktioner för att kunna lämna synpunkter så att underlagen kan fortsätta att utvecklas

Film om underlagen

I spelaren här nedan kan du se en instruktionsfilm om de digitala åtgärdsunderlagen.

Kontakt