/

Publiceringsdatum:

Vattenbrist i ett vattenrikt land

I början på december träffades delegaterna i Södra Östersjöns vattendistrikt och tjänstepersoner från distriktet på länsresidenset i Kalmar för delegationsmöte om torka och vattenbrist. Dagen ägnades åt att diskutera och ta del av lärdomar om torka från bland andra SMHI, SGU och Livsmedelsverket samt olika samverkansprojekt och även från strategiskt arbete i norra Italien.

Hur kan ett av Europas blötaste länder vara så torrt?

Sverige är vattenrikt och nästan 40 procent av Europas sjöar finns i Sverige. Hur kan vi då prata om torka och vattenbrist i vårt land? Kort sagt kan man säga att Sverige har gott om vatten, men inte där och när det behövs. I Södra Östersjöns vattendistrikt är vattenbrist en återkommande utmaning. Vi har Sveriges första Delåtgärdsprogram mot torka och vattenbrist, men vill fortsätta att utveckla arbetet med sikte på 2027.

Vattendelegationen fick information om läget i somras och vad som kan befaras inför 2023. I stora delar av södra Sverige har nederbörden det senaste året legat på nivåer mycket under det normala, vilket är SMHI:s högsta avvikelsekod för brist på regn och nederbörd. Detta i sin tur påverkar lagringen av vatten i marken och de resurser vi har för dricksvatten. Mätningar i vattentäkter visar ovanligt låga nivåer med upp till hela 67 procent lägre nivåer än normalt i exempelvis Emån. Grundvattennivåerna är därför på sina håll extremt låga hösten 2022 i jämförelse med samtliga nivåer mellan år 1961 och 2021.

Läs mer om vattenbalans (SMHI) Länk till annan webbplats.

Närmsta framtiden i södra Sverige

Vi har haft en relativt varm och torr sommar och fortfarande under hösten finns ett nederbördsunderskott, framför allt i södra Sverige. Beräkning av framtida grundvattennivåer från SGU visar att fyllnadsgraden vid normalt väder kommer ligga på fortsatt låga nivåer. Endast vid blött väder, det vill säga med regn över det normala, kan vi få en fyllnadsgrad i vårt grundvatten som motsvarar normala nivåer. Om inte de närmsta månaderna blir nederbördsrika går vi in mot ytterligare en sommar med stor risk för vattenbrist.

Åtgärder för hållbar vattenanvändning i framtiden

För att säkra vårt vatten i södra Sverige kan vi inte bara förlita oss på vädret och hoppas på riklig nederbörd i framtiden. Vi måste göra åtgärder för att förebygga problem. Med andra ord, etablera lösningar så att vi inte slösar med vårt dyrbara vatten.

I Skåne har ett pilotprojekt för hållbar vattenanvändning startat som går ut på att samla alla aktörer inom Kävlingeåns avrinningsområde för att skapa bättre samverkan kring lösningar inför framtiden.

Matilda Valman från Vattenmyndigheten Södra Östersjön höll i en presentation av projektet på delegationsmötet.

Vad är det ni har gjort i projektet?

– Projektet är finansierat av Formas och är en fallstudie på Kävlingeåns avrinningsområde. En student från Lunds universitet har intervjuat alla som på något sätt berörs eller använder ytvatten från ån. Alltifrån myndigheter och intressenter till markägare och djurhållare har fått svara på frågor om deras användning och behov och vilka problem och lösningar de ser. All data från studien har sedan analyserats och sammanställts för att slutligen presenteras på ett möte med alla inblandade där vi tillsammans kunde diskutera resultatet.

Vad händer nu?

– Först och främst ville vi skapa en gemensam syn på läget och skapa förutsättningar för bättre samverkan framöver. Nästa steg är att tillsammans komma överens om vad som behövs göras härnäst och i förlängningen staka vägen mot en handlingsplan. Det kan exempelvis handla om avvägningar vid kris om vem som är prioriterad att få vatten.

Vad tycker du har fungerat bra i projektet?

– Det är många olika verksamheter med helt olika förutsättningar och behov som samverkat. Trots olikheterna har alla en förvånansvärt gemensam syn på mycket. Det är inte så stora skillnad i åsikter om vilka problem som finns och vilka åtgärder som behövs. Det ger en bra utgångspunkt för uppdraget att arbeta vidare med hållbar vattenanvändning om alla har en gemensam bild av läget och framtiden.

Kontakt