/

Publiceringsdatum:

Åtgärdsförslag stöd för verksamhetsutövare

Vatten av god kvalitet är viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Därför är det en bra affär för Sveriges företag att satsa på vatten.

Med Vattenmyndigheternas nya åtgärdsprogram finns det nu möjligheter att göra rätt för den som ska göra insatser för vattenmiljön.

– De här åtgärdsprogrammen gäller fram till 2027. Att de sträcker sig över så lång tid skapar en kontinuitet. Alla vet vad som gäller. Det underlättar planeringen för den som behöver tillämpa åtgärder, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västerhavets vattendistrikt.

Åtgärderna i dessa program riktar sig inte direkt till den som har en verksamhet utan till kommuner och myndigheter. De kallas ofta administrativa åtgärder. I samband med att åtgärdsprogrammen togs fram har det därför presenterats förslag på fysiska åtgärder i vattenmiljöer som ska leda till att miljökvalitetsnormerna (MKN) följs. Dessa åtgärder är till skillnad från de administrativa inte juridiskt bindande men de är en guide till hur en god vattenkvalitet kan uppnås. I databasen VISS Länk till annan webbplats.kan du bland annat se vilka åtgärder som är föreslagna för enskilda vattenförekomster och vilka som är påbörjade/utförda.

Förslagen baserar sig inte bara på mätningar utan även på de avvägningar som Vattenmyndigheterna gjort.

– Vi har inte bara beräknat kostnaderna för åtgärder utan också gjort avvägningar mellan olika samhällsintressen. Vårt mål är att viktiga samhällsintressen som till exempel jordbruk, industriproduktion och turism ska kunna utvecklas samtidigt som vi värnar våra vatten ur ett hållbart ekologiskt perspektiv, säger Annika Ekvall.

Kontakt