/

Publiceringsdatum:

Rent vatten bra för lokala ekonomin

Att genomföra det nya åtgärdsprogrammet för vatten ger vinster inte bara för miljön utan även för det lokala samhället.

– Ett rent vatten av god kvalitet skapar stora ekonomiska värden. Det handlar om allt från en inbjudande badstrand till att livsmedelsproduktionen kan fungera. Såväl turism som tillverkningsindustri är beroende av bra vatten, säger Niklas Holmgren, strateg.

Nu finns ett nytt åtgärdsprogram för vatten. Det sträcker sig fram till 2027 och är baserat på den bästa kunskap som finns om våra vatten.

Åtgärderna är av administrativ karaktär och riktar sig till bland annat kommuner, som i sin tur måste arbeta för att verksamhetsutövarna gör sin del och utför fysiska åtgärder i vatten.

En nyhet i åtgärdsprogrammet 2022–2027 är den planeringsåtgärd som riktar sig till kommunerna. Kommunens olika verksamheter såsom tillsyn på industrier och jordbruk, planeringsfrågor och VA-utbyggnad behöver samordnas ur ett avrinningsområdesperspektiv för att kunna nå en bättre vattenmiljö.

Helhetssyn viktigt

– Om kommunen vill se bebyggelse på en plats nära vatten måste hänsyn tas till hur vattnet påverkas nedströms, och även i andra kommuner i närheten. Vattnet känner inte av kommunens gränser, och därför är det viktigt att ha en helhetssyn, säger Niklas Holmgren.

Vattenmyndigheterna har gjort en ekonomisk analys av kostnader, men även intäkter, för att visa hur kommunen påverkas av åtgärdsprogrammet.

– Att satsa på vatten är verkligen inte att kasta pengarna i sjön. Ett bra vatten är redan nu en konkurrensfördel för den som vill skapa en attraktiv kommun där många vill bo. För att nå dit måste vi alla hjälpas åt.

Nytt kartmaterial

Vattenmyndigheterna arbetar också med ett digitalt kartmaterial, som ska hjälpa den som vill se var det är mest effektivt att göra åtgärder i vatten.

– Nu när regeringen har beslutat om åtgärdsprogrammet kan vi börja arbeta på allvar med detta. Det är något vi hoppas ska kunna hjälpa bland annat kommunerna att satsa på rätt åtgärder. Att ta fram interaktiva kartor tar tid, men vi hoppas kunna presentera åtminstone delar av materialet vid årsskiftet. Redan nu finns Övergödningskartan Länk till annan webbplats., som Vattenmyndigheterna tog fram 2020. Den är en försmak på det vi arbetar med nu, säger Niklas Holmgren.

Kontakt