/

Publiceringsdatum:

Åtgärdsprogrammen kraftfulla verktyg för bättre vatten

Färre miljögifter, mindre övergödning och en bättre tillgång till dricksvatten. Det ska de nya åtgärdsprogrammen för vatten leda till.

Fakta: Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen för vatten 2022–2027 har utarbetats och beslutats av de fem regionala Vattenmyndigheterna. Åtgärderna är av administrativ karaktär och riktar sig till svenska kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Genom till exempel tillsyn ska dessa verka för att verksamhetsutövare gör fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.

Åtgärdsprogrammen innehåller 60 åtgärder. En av dessa åtgärder berör regionerna i Skåne och Stockholm. Den åtgärden gäller därför inte i alla vattendistrikt.

Mer information om åtgärder.

Bakgrund

Vart sjätte år tar de fem vattenmyndigheterna fram ett åtgärdsprogram för respektive vattendistrikt. Förslagen till de nya, som ska gälla till år 2027, var klara i december 2021. De hade då omarbetats efter ett halvårslångt samråd där ungefär 800 instanser hade lämnat synpunkter.

– Vi har tagit hänsyn till många aspekter. Vi väger olika samhällsintressen mot varandra. Vattenkvaliteten ska vara bra, men till exempel livsmedelsproduktion och elförsörjning måste också fungera. Med utgångspunkt från ett stort och gediget underlag har vi nu beslutat om väl avvägda åtgärdsprogram som ska ligga till grund för de närmaste årens åtgärdsarbete, säger Joakim Kruse.

Fastställda utan ändring

Under samrådet begärde flera parter att regeringen skulle pröva om åtgärdsprogrammen innehöll avvikelser från lagkraven. Regeringens granskning är nu slutförd och den 9 juni 2022 fick vattenmyndigheterna uppdraget att fastställa åtgärdsprogrammen utan ändringar. Något som vattendelegationerna, vattenmyndigheternas beslutande organ, nu har gjort.

– Det är ett viktigt steg för att öka åtgärdstakten där det behövs. Även om det kan ta upp till 50 år att hantera vissa miljöproblem, så finns det nu ett kraftfullt verktyg för bättre vatten i Sverige, säger Joakim Kruse. Åtgärdsmyndigheter och kommuner ansvarar nu för att se till att de konkreta åtgärder som behövs blir genomförda.

Förutom åtgärdsprogrammen beslutade vattendelegationerna om förvaltningsplaner 2022–2027 för varje distrikt. Förvaltningsplanerna omfattades formellt inte av regeringens prövning men på grund av deras starka koppling till åtgärdsprogrammen fastställs de först nu.

– Det är nu nödvändigt att alla gör sin del för att få ordning på Sveriges vatten. Tillsammans behöver vi öka takten i åtgärdsarbetet och jobba för långsiktigt hållbara vattenmiljöer, säger Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt. Alla ska med när vi ställer om för en ny förvaltningscykel, för Sveriges vattens bästa!

Kontakt