/

Publiceringsdatum:

Risk för vattenbrist i 91 vatten

Brygga på uttorkad sjöbotten där vattnet tidigare legat. V 

Fler än 90 vattenförekomster i södra och sydöstra Sverige riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av vattenuttag. I tio av fallen gäller det åar, sjöar och vattendrag. De övriga gäller grundvatten.

- Det behövs långsiktiga förebyggande åtgärder och inte bara hantering av akuta lägen. Vi behöver se till att vatten används smart och bara där det verkligen behövs, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns vattendistrikt.

Nu finns för första gången i Sverige ett förslag på särskilt åtgärdsprogram mot torka och vattenbrist i Södra Östersjöns vattendistrikt, med åtgärder som behövs för att minska negativa effekter. Det handlar dels om rådgivning kring effektivare vattenutnyttjande, men även åtgärder för att behålla mer vatten i landskapet, till exempel våtmarker eller att ta bort diken från gamla torvmarker som inte används. Det handlar också om tillsynsvägledning för vattenuttag, så att de görs på bästa sätt, och att myndigheterna ska underlätta för den som vill göra åtgärder i syfte att behålla vatten i landskapet.

Vattna smart

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, pekar på nödvändigheten av att tänka smart, så att vi i största möjliga mån undviker akuta lägen.

- Det här är ett allvarligt problem inte bara i nu aktuella Emån, utan även på Öland, Gotland, Skåne samt många kustområden i södra Sverige. Alla är beroende av tillgång på vatten. Vi ser fram emot att vårt förslag ska genomföras, inte minst för lantbrukens, ekosystemens och dricksvattenproducenternas skull, säger Irene Bohman.

Under sommaren har länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar sett hur flödet i ett av södra Sveriges största vattendrag, Emån, nått akut låga nivåer.

Stora vattenuttag i kombination med långa perioder av lite nederbörd gör att vattenbudgeten inte går ihop. Följden har blivit att vattennivån i de sjöar som tillför vatten till Emån stadigt sjunkit, nu till kritiska nivåer.

- Det försvinner mer vatten ur Emån än vad som rinner till. I längden blir det ohållbart.

Inte bara Emån

Detta är inte ett problem bara för Emån. Förra året införde drygt 40 kommuner i Sverige bevattningsförbud.

- Vi ser låga vattennivåer på många ställen i landet. Det är ändå tydligt att Södra Östersjöns vatten är och sannolikt kommer att fortsätta vara mest utsatt för problem med torka och vattenbrist. 81 grundvatten och tio ytvatten i distriktet är starkt påverkade av vattenuttag, säger Irene Bohman.

Hon ser att det behövs långsiktiga åtgärder. Just därför tog Vattenmyndigheten Södra Östersjön fram ett förslag till en rad åtgärder för att förebygga vattenbrist och torka i distriktet.

Syftet är också att ge stöd för ett långsiktigt arbete för att undvika vattenbrist och för att kunna hantera torka mer förebyggande. Arbetet ska också leda till mindre behov av akut krishantering.

Beslut 24 augusti

24 augusti ska vattendelegationen i Södra Östersjön besluta om förslaget till delåtgärdsprogram mot vattenbrist och torka.

En av åtgärderna handlar just om att se till att Havs- och vattenmyndigheten tar fram en vägledning för hur länsstyrelserna ska bedriva sin tillsyn gällande vattenuttag.

- I praktiken handlar det om att ge länsstyrelserna rätt verktyg för att jobba mot vattenbrist i våra vatten. Det kan dels handla om att kontrollera uttag från de som inte har tillstånd, men även att se så att de som har tillstånd verkligen följer dem. Och kanske är det så att tiden sprungit ifrån några av tillstånden? De gavs i en annan situation än vi har idag. Det är en av de saker vi vill att Havs- och vattenmyndigheten ska titta på, säger Irene Bohman.

Vattenbrist bedöms vara en effekt av bland annat ett förändrat klimat. När växtsäsongen blir längre får vattnet en kortare tid på sig för återhämtning.

- Det här är en del i hur vi förhåller oss långsiktigt till ett förändrat klimat.

Kontakt