/

Publiceringsdatum:

Miljökvalitetsnormerna ändras inte i Fyrisån

Fyrisån är ett av de större vattendragen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Uppsala Vatten och Avfall AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att utöka antalet anslutna personer till Kungsängsverkets avloppsreningsverk.

Mark- och miljödomstolen har bett Vattenmyndigheten att se över om miljökvalitetsnormerna i Fyrisån nedströms Uppsala reningsverk behöver ändras till ett mindre strängt krav, det vill säga att god status inte behöver nås. Den 13 juni beslutade vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt att inte ändra miljökvalitetsnormerna i Fyrisån. Gällande norm är korrekt.

- Delegationens beslut grundar sig på att vi anser att god status kan nås samtidigt som reningsverket kan få nytt tillstånd för att möta befolkningsutvecklingen. Det finns inte någon anledning att ändra miljökvalitetsnormerna i Fyrisån och enligt lagstiftningen ska frågan då lyftas till regeringen, säger Malin Pettersson, tillförordnad vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndighetens bedömning är

  • För att ett mindre strängt krav ska kunna beslutas måste det vara omöjligt eller orimligt kostsamt att göra de åtgärder som krävs för att det ska bli god status.
  • Det saknas underlag som visar att det är omöjligt eller orimligt kostsamt att göra de åtgärder som krävs i jordbruket, små avlopp och dagvatten. Beräkningar, som av naturliga skäl innehåller många osäkerheter, visar i stället att det är möjligt att nå god status.
  • Det behövs inte fler åtgärder i reningsverket. Idag hålls en hög reningsgrad och verksamheten inte kan ersättas med något annat som är bättre.
  • Vi bedömer att det borde finnas goda förutsättningar att tillåta utbyggnaden under gällande miljökvalitetsnorm.

Ett beslut om mindre strängt krav behövs i vissa vattenförekomster, men det är viktigt att veta att det inte innebär något frikort. Alla möjliga och rimliga åtgärder ska fortfarande vidtas för att uppnå en så bra vattenstatus som bara är möjligt.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Kontakt