/

Publiceringsdatum:

Klartecken för åtgärdsprogram

Regeringen har nu godkänt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2021-2027. Regeringen ser inga skäl till att ändra något och ger därför vattenmyndigheterna uppdrag att fastställa åtgärdsprogrammen.

- Vi är mycket nöjda med att ha fått ett besked. Regeringen framhåller att vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det här är ett viktigt steg för att trygga bland annat dricksvattenförsörjning, men även för att få bukt med flera andra miljöproblem, övergödning och miljögifter för att nämna några, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Det var i december som regeringen beslutade att pröva åtgärdsprogrammen för vatten. Programmen ska gälla fram till 2027, ett för varje vattendistrikt i Sverige. Målet med åtgärderna är att Sveriges vatten ska uppnå den vattenstatus som följer av miljökvalitetsnormerna för vatten.

Ett 40-tal kommuner samt Havs- och vattenmyndigheten begärde prövning av åtgärdsprogrammen under våren 2021.

De ansåg att förslaget från Vattenmyndigheterna bröt mot gällande lagstiftning samt att åtgärderna inte var finansierade.

Under våren har regeringen noga granskat materialet. I sitt beslut skriver regeringen att de tittat på de omarbetade förslag till åtgärdsprogram som de fem vattendelegationerna ställde sig bakom i december 2021.

Regeringen konstaterar i sitt beslut att de flesta av åtgärderna handlar om det som brukar kallas grundläggande åtgärder, alltså sådant som egentligen redan är minimikrav enligt gällande lagstiftning.

De förslag till fysiska åtgärder som finns i VISS är just förslag, och ska enligt regeringens bedömning ses som en scenarioanalys. Den ekonomiska analysen utgår från dessa.

- De fysiska åtgärderna ska anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Vattenmyndigheterna ger förslag för att hjälpa de som ska utföra fysiska åtgärder. Men det är åtgärdsmyndigheterna och kommunerna som ska se till att åtgärderna utförs utifrån behoven i varje vatten. De får avgöra närmare vilka fysiska åtgärder som ska genomföras och hur, så länge resultatet blir detsamma – att miljökvalitetsnormerna följs, förklarar Irene Bohman.

Regeringen konstaterar i sitt beslut även att besluten om miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten inte är föremål för prövning.

I sitt beslut skickar regeringen med några saker som de ser som viktiga. Dels handlar det om att kraft ska läggas på att få en tryggad livsmedels- och råvaruförsörjning, dels handlar det om att regeringen ser det som viktigt att hänsyn tas till kulturmiljöer när åtgärder i vatten genomförs.

- Regeringen har nu noga utrett om vi följt gällande lagstiftning, och vi på Vattenmyndigheterna känner oss stärkta med att det nu finns ett gediget stöd från regeringen för det sätt som Vattenmyndigheterna arbetar för att ta fram åtgärder. De åtgärder vi föreslår i åtgärdsprogrammen ska nu leda Sverige mot ett bättre vatten under de kommande sex åren. Detta var ett viktigt besked för svensk vattenförvaltning, avslutar Irene Bohman.

Vad händer nu?

Vattendelegationerna i respektive distrikt kommer ta beslut om åtgärdsprogrammen under vecka 34. Så snart besluten är tagna laddas samtliga dokument på vår webbplats.

Kontakt