/

Publiceringsdatum:

De senaste årens larm om höga halter av giftiga PFAS-ämnen i miljön skapar oro

Högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar problem i miljön och har bland annat förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige. I Norra Östersjöns vattendistrikt pågår flera insatser för att spåra källorna till föroreningarna.

- Under 2018-2020 gjordes en påverkansanalys inom vattenförvaltningen, där målet var att peka ut alla kända PFAS-källor som kan påverka statusen i våra vatten. Påverkansanalysen ligger också till grund för den övervakning som genomfördes 2019, 2021 och 2022 inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters, säger miljögiftsexpert Teresia Wällstedt på Norra Östersjöns vattendistrikt.

Övervakningen inom LIFE IP Rich Waters har inneburit att Länsstyrelsen i Stockholm undersökt ytvatten på 92 platser i länet. Resultatet visade att PFAS förekommer i hela länet och att drygt hälften av de undersökta platserna hade halter av PFOS som överskrider gränsvärdet för god kemisk ytvattenstatus. Nu planerar Länsstyrelsen i Stockholm att gå vidare med fördjupande undersökningar.

- De fördjupade undersökningarna kommer att ge information om vilka påverkanskällor som behöver åtgärdas och även bidra med underlag för att förbättra påverkansanalysen, som ska revideras under de kommande åren. Myndigheter och kommuner ansvarar för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas och resultaten från projektet kommer att vara till hjälp i arbetet, avslutar Teresia Wällstedt.

Kompletterande åtgärdsprogram

2018 fastställde Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt ett kompletterande åtgärdsprogram 2018–2021 för distriktets vattenförekomster avseende nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner och innehåller åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna för dessa ämnen ska kunna följas. Regeringen har beslutat att detta åtgärdsprogram fortsätter att gälla till dess att ett nytt åtgärdsprogram är fastställt.

Övervakningen Länk till annan webbplats.


Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten Länk till annan webbplats.

Kontakt