/

Publiceringsdatum:

Samråd om ändrad miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten

Nu startar ett samråd om ändrad miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt samråder under perioden 7-28 maj 2022 i syfte att besluta om ny miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten med vatten-id WA33825168 i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Information om vattenförekomsten finns på VISS webbplats www.viss.lst.se Länk till annan webbplats.

Synpunkter på föreslagen miljökvalitetsnorm ska ha kommit in till vattenmyndigheten senast den 28 maj 2022, antingen via e-post till vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se eller med post till

Vattenmyndighetens kansli
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 Kalmar

Märk mejlet/brevet med diarienummer 537-3507-2022.

Kontakt