/

Publiceringsdatum:

Samråd om ändrad miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten

Nu startar ett samråd om ändrad miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt samråder under perioden 7-28 maj 2022 i syfte att besluta om ny miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten med vatten-id WA33825168 i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Information om vattenförekomsten finns på VISS webbplats www.viss.lst.se Länk till annan webbplats.

Samrådsmaterial finns på: www.vattenmyndigheterna.se/sks

Synpunkter på föreslagen miljökvalitetsnorm ska ha kommit in till vattenmyndigheten senast den 28 maj 2022, antingen via e-post till vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se eller med post till

Vattenmyndighetens kansli
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 Kalmar

Märk mejlet/brevet med diarienummer 537-3507-2022.

Kontakt