/

Publiceringsdatum:

Vattenmyndigheterna kan få nya arbetsuppgifter när det nya dricksvattendirektivet blir svensk lag

Bräkneån

Foto: Mostphotos

Remissen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” är ett betänkande av 2020 års dricksvattenutredning. I den föreslår utredningen hur kraven i EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt. Nu har vattenmyndigheten svarat på remissen.

2020 års dricksvattenutredning föreslår att vattenmyndigheterna ska få ansvar för riskbedömning, riskhanteringsåtgärder och övervakning inom tillrinningsområdet till uttagspunkter för dricksvatten.

Anna Carnelius är samordnare på Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt. Hon menar att arbetsuppgifterna är tätt sammankopplade med de uppgifter vattenmyndigheterna redan har enligt ramdirektivet för vatten.

- Vi ser det därför som naturligt att även ta motsvarande ansvar enligt dricksvattendirektivet, säger Anna och fortsätter:

- Men det finns ett antal kriterier som behöver vara uppfyllda för att vi på vattenmyndigheterna ska kunna ta på oss uppgifterna. Det gäller exempelvis övervakningen av vattnet i tillrinningsområden, där det finns stora förbättringsbehov som är svåra att lösa. Dricksvattenutredningen har inte redovisat några förslag som löser problemen med bristfällig övervakning och de kommer därför att finnas kvar när dricksvattendirektivet förs in i svensk rätt.

Vattenmyndigheten beklagar också att utredningen inte hanterar frågor kring vattenbrist och översvämningar. På regional nivå är detta ett reellt problem som riskerar att påverka tillgången till dricksvatten, både volymmässigt och kvalitetsmässigt.

Kontakt