/

Publiceringsdatum:

Nya miljökvalitetsnormer börjar gälla

En boj och träd som speglas i vatten. Foto: Jeanett Enstedt

Foto: Jeanett Enstedt

Från och med den 22 december gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Sveriges vattendistrikt. Dessa miljökvalitetsnormer säger vilken status ett grundvatten eller ytvatten ska ha vid en given tidpunkt.

Föreskrifterna innehåller bland annat en nytillkommen del om kraftigt modifierade vatten och undantag för vattenkraft, där särskild översyn har skett för de prövningsgrupper som ligger först i den nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor.

Att vi har beslutade normer som nu träder i kraft är av yttersta vikt inför kommande tillståndsprövningar, inte minst för vattenkraften. Om vattendelegationerna inte fattat beslut om miljökvalitetsnormer nu, så skulle alla prövningar fortsätta att utgå ifrån miljökvalitetsnormer från 2016. Detta trots att underlagen för bedömningar av status och åtgärdsbehov har förändrats och förbättrats, säger Johanna Söderasp, Vattenvårdsdirektör i Bottenviken.

Nyligen beslutade de fem vattendelegationerna i Sverige att anta förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027. Senast 22 december skulle de träda i kraft, men eftersom regeringen vill pröva förslagen till åtgärdsprogram gäller inte ännu de nya programmen. Inte heller de nya förvaltningsplanerna gäller. Däremot omfattas inte miljökvalitetsnormerna av regeringsprövningen utan de träder i kraft idag. Föreskrifterna kommer att finnas både i tryckt form och på webbplatserna hos de länsstyrelser som också är vattenmyndigheter, det vill säga Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Kalmar län. Underlaget finns även tillgängligt i VISS.

Föreskrifterna finns att hämta digitalt via sidan Miljökvalitetsnormer för vatten

Sammanställning av synpunkter från samråd

Under samrådet fick vattenmyndigheterna in 30 000 synpunkter. I början av januari 2022 kommer vattenmyndigheterna att redovisa hur de inkomna synpunkter har hanterats.

Samrådssammanställningen ger viktig återkoppling till de som lämnat synpunkter under samrådet kring hur vi hanterat synpunkterna, även om vi inte har möjlighet att bemöta alla inkomna synpunkter specifikt, avslutar Johanna Söderasp.

Kontakt