/

Publiceringsdatum:

Regeringen prövar vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

Regeringskvarteret och riksdagshuset i Stockholm.

Regeringskvarteret och riksdagshuset i Stockholm.

Regeringen har beslutat att ta upp vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram till prövning. Något som välkomnas av vattenmyndigheterna.

– Nu kan vi få ett klargörande besked om hur åtgärdsprogrammen ska utformas, säger Berit Högman, ordförande i Bottenhavets vattendelegation.

De fem vattenmyndigheternas delegationer beslutade i månadsskiftet november/december att anta nya förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistrikten för förvaltningscykeln 2021–2027. Senast den 22 december 2021 skulle dokumenten träda i kraft. Men med ett förbehåll: om inte regeringen dessförinnan beslutar annat. Och nu har det hänt. Torsdag 16 december beslutade regeringen att ta upp förslagen till åtgärdsprogram till prövning, vilket innebär att delegationernas beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplaner inte kommer att träda i kraft.

Däremot kommer vattendelegationernas beslut om uppdaterade miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i distrikten att fullföljas, eftersom de inte omfattas av regeringens prövning.

Åtgärdsprogram 2016–2021 gäller tills vidare

Vattenmyndigheterna välkomnar nu prövningen.

– Vi ser det som positivt att regeringen tar upp åtgärdsprogrammet för prövning och klarlägger för alla parter vad som gäller. Vi behöver sjösätta åtgärder som ska leda till bättre vatten, vilket är vattenmyndigheternas uppdrag, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län och ordförande i vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt.

Formellt är det bara åtgärdsprogram som berörs av prövningen och inte förvaltningsplanerna, men eftersom förvaltningsplanerna i flera delar är beroende av vad som anges i åtgärdsprogrammen kommer inte heller de att verkställas innan regeringens prövning är klar.

Till dess att åtgärdsprogrammen för 2021–2027 är fastställda gäller fortsatt de delar i programmen för 2016–2021 som ännu är aktuella.

Kontakt