/

Publiceringsdatum:

Vattenmyndigheten yttrar sig i fråga om utökning av Uppsala reningsverk

Uppsala Vatten och Avfall AB har ansökt om tillstånd att utöka antalet anslutna personer. Mark- och miljödomstolen har bett Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt att yttra sig i frågan om detta innebär att miljökvalitetsnormen för fosfor i vattenförekomsten Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån behöver ändras.

Om Vattenmyndigheten bedömer att verksamheten kan tillåtas utan att miljökvalitetsnormen ändras kan vattenmyndigheten begränsa sitt yttrande till den frågan, skriver domstolen. Vattenmyndighetens bedömning är att den utökade verksamheten kan tillåtas under gällande miljökvalitetsnorm, förutsatt att den idag höga reningsgraden bibehålls.

Miljökvalitetsnormen, dvs den status som vattenförekomsterna ska uppnå till 2027, är satt till ”god”. Den primära recipienten Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån, har idag måttlig status avseende näringsämnen och kommer att få en ökning av både halt och mängd fosfor på grund av den utökade verksamheten. Vattenmyndigheten bedömer ändå att bestämmelserna i 5 kap. 4 § miljöbalken inte bör utgöra något hinder mot att tillåta den sökta verksamheten av följande skäl:

  • Den sökta verksamheten innebär ingen otillåten försämring eftersom statusklassen inte försämras.
  • Den sökta verksamheten innebär inget äventyrande av normen eftersom den bedöms uppfylla de krav som kan ställas i fråga om bästa möjliga teknik och fyller ett sådant miljömässigt och samhällsviktigt behov som inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett för miljön bättre sätt.

Vattenmyndigheten har gjort en åtgärdsanalys som visar att det är möjligt att uppnå god status eller nära god status i de två berörda vattenförekomsterna med dagens belastning från reningsverket. Denna möjlighet påverkas endast marginellt av en utbyggnad av reningsverket under förutsättning att den höga reningsgraden bibehålls. När alla möjliga åtgärder mot övergödning också har genomförts i jordbruket, dagvatten och små avlopp kan alltså god status uppnås i Fyrisån. Det är därför inte aktuellt att föreslå någon mindre sträng miljökvalitetsnorm med avseende på näringsämnen.

Kontakt