/

Publiceringsdatum:

Johanna Söderasp ska utreda vattenfrågorna i plan- och bygglagen

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör vid Bottenvikens vattendistrikt har utsetts av regeringen till särskild utredare för utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Utredningen syftar till att göra det enklare för kommunernas planeringsarbete.

Utredningen ska förenkla och förtydliga sättet miljökvalitetsnormer för vatten får genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen. Bakgrunden till utredningen är EU:rättens krav enligt ramdirektivet för vatten, klimatförändringarna och de ökade nederbördsmängderna som leder till att dagvattenmängderna ökar. Vattenmängderna kan förorsaka översvämningar som i sin tur kan leda till skador på den byggda miljön men även påverka grundvattenförekomsters kvalitet.

Resultatet av utredningen ska underlätta kommunernas tillämpning av lagkraven i plan- och bygglagen. Utredningen ska även se över de verktyg som kommunerna har idag och behöver, för att säkerställa kraven på miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten.

- Det måste bli enklare för kommunerna när de planerar för ny bebyggelse om vi ska få en långsiktigt hållbar hantering av vattenfrågorna. Utredningen handlar om att se över regelverket och hur och det kan bli tydligare, säger Johanna Söderasp.

​Johanna Söderasp är vattenvårdsdirektör för Bottenvikens Vattenmyndighet vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. Hon har lång erfarenhet av vattenfrågor och de krav som ställs i EU:s ramvattendirektiv.

Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 20 juni 2023.

Kontakt