/

Publiceringsdatum:

Återrapporteringen: Karlstad gjorde förstudie om rening av läkemedelsrester

Christer Pettersson är VA-ingenjör hos Karlstad kommun.

Christer Pettersson är VA-ingenjör hos Karlstad kommun. Foto: Mostphotos och privat

Läkemedelsrester i vatten är ett växande problem världen över. De flesta reningsverk klarar inte att få bort dem – men tekniken finns. Karlstad kommun har undersökt om det finns ett behov av sådan rening. Något de tar upp i sin återrapportering.

Varje år rapporterar kommuner och myndigheter till vattenmyndigheterna hur åtgärdsarbetet går. Återrapporteringen är dessutom ett forum för åtgärdsmyndigheterna att berätta för andra om sina erfarenheter. Den här artikeln är hämtad från "Sammanställning av kommuners och myndigheters rapportering av genomförda åtgärder 2020".

Enligt Naturvårdsverket använder vi i Sverige läkemedel med mer än 1 000 aktiva substanser som påverkar biologiska processer. Substanser som till stor del hamnar i avloppen efter användning. Eftersom läkemedlen är kemiskt stabila och reningsverken inte gjorda för att ta emot dem sprids substanserna till ytvattnet – där de kan tas upp av djur. Än så länge är halterna relativt låga i Sverige, samtidigt som kunskapsläget om effekterna på miljön är liten, men på flera fronter pågår arbeten med att minska utsläppen av läkemedelsrester.

Två substanser sticker ut

Karlstad kommun uppger i sin återrapportering till vattenmyndigheterna att man genomfört en förstudie kring rening av läkemedelsrester vid Sjöstadsverket.

– Vi ville framför allt besvara två frågor: finns det ett behov av rening och vilken teknik skulle i så fall vara lämplig, berättar Christer Pettersson, VA-ingenjör Karlstad kommun.

Kommunen fick pengar av Naturvårdsverket till förstudien som pågick från hösten 2019 fram till utgången av 2020. Provtagningar både i utgående avloppsvatten och uppströms utloppet visade på en ökad halt av framför allt två substanser: ciprofloxacin och oxazepam.

Kostar 30 miljoner

En rapport från förstudien har lämnats till Naturvårdsverket och den ska även till återrapporteras till kommunpolitikerna som underlag för vidare beslut.

– Slutsatsen av studien blir ändå att det i dagsläget inte finns något akut behov av rening av läkemedelsrester i Karlstad, då halterna är så pass låga. I stället vill vi utöka provtagningen av PFOS, PFAS och andra organiska mikroföroreninger, säger Christer Pettersson.

När det gäller tekniken visade studien på två lämpliga reningsmetoder. Pettersson bedömer att en utbyggnad av reningsverket för att klara läkemedelsrester skulle kosta i storleksordningen 30 miljoner kronor

Kontakt