/

Publiceringsdatum:

Vattenmyndigheten yttrar sig om reningsverk
i Knivsta och Trosa

Bild som visar strandkant och vattendrag

Reningsverken i Knivsta och Trosa har ansökt om att utöka antalet anslutna personer. Med anledning av detta har Miljöprövningsdelegationen i Uppsala bett Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt att yttra sig som expertmyndighet. Frågorna rör bland annat om verksamheterna kan tillåtas, hur stort deras bidrag till övergödning är och om miljökvalitetsnormerna i vattnet vid reningsverken skulle behöva ändras vid en utökning.

Vattenmyndigheten bedömer att det inte finns underlag som i dagsläget ger anledning att ändra miljökvalitetsnormerna. Vattenmyndigheterna menar att detta i dagsläget inte heller påverkar om verksamheterna kan få tillstånd eller inte eftersom verksamheterna oavsett miljökvalitetsnorm behöver tillämpa bästa möjliga teknik och säkra att deras påverkan inte medför att vattenstatusen försämras.

Idag har Knivstaån dålig status när det gäller näringsämnen och reningsverket ansöker om att få öka sina utsläpp. Vattenmyndighetens bedömning är därför att en utökad verksamhet i Knivsta reningsverk innebär en otillåten försämring i Knivstaån.

När det gäller Trosa reningsverk så bedömer Vattenmyndigheten att en fortsatt och utökad verksamhet innebär ett så kallat ”äventyrande” av miljökvalitetsnormen för Trosaån. Detta på grund av att den reningsteknik som föreslås inte motsvarar den bästa möjliga.

Utgångspunkter för bedömningen

När vattenmyndigheten bedömer om ett mindre strängt krav kan tillämpas i en vattenförekomst med påverkan från ett reningsverk så gäller följande utgångspunkter:

  • Försämring av vattenstatus är enligt lagstiftningen förbjuden.
  • Kommunala avloppsreningsverk är ett miljömässigt och samhällsviktigt behov.
  • Krav på bästa möjliga teknik ska gälla.
  • Avloppsreningsverk med bästa möjliga teknik är bättre för miljön än många enskilda avlopp.
  • Ökad anslutning bör tillåtas om bästa teknik används och icke-försämring säkerställs.
  • Mindre strängt krav tillämpas bara då det är uteslutet att god status kan uppnås. För att göra den bedömningen behöver man först veta hur långt man kan nå med åtgärder i till exempel jordbruk, dagvatten och små avlopp.

Kontakt