/

Publiceringsdatum:

Även små kommuner kan göra stora insatser för miljön

Även om många åtgärder har genomförts för våra vatten trots pandemin, ser Vattenmyndigheterna fortfarande att mer måste göras.

- 2020 har krävt mycket av oss alla. Att så mycket åtgärdsarbete har blivit gjort under året är glädjande. Vi ser att även små kommuner kan göra stora insatser. Samtidigt ser jag att en del saker behöver bli bättre. Åtgärdstakten måste öka, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Norra Östersjön.

Pandemin har påverkat arbetet med att klara av Vattenmyndigheternas åtgärder. Ändå fortsätter kommunerna skapa nya planer för vatten och avlopp, faktiskt bättre än vad vi förväntat oss.

Men andra saker har blivit mer lagda på is. Framför allt är det rådgivning och tillsyn som varit svårare att genomföra.

Varje år rapporterar kommuner och myndigheter hur processen går framåt med att genomföra de administrativa åtgärderna för vår vattenmiljö.

Sammanställningen blir sedan en temperaturmätare på vad som fungerat, och vad som kan bli bättre.

Nya idéer

I rapporten ser Vattenmyndigheterna också många goda exempel på hur kommuner och myndigheter hittar smarta lösningar för att komma framåt i miljöarbetet.

Till exempel vill en länsstyrelse testa nya metoder för att stoppa försurning för gott. Någon kommun vill testa att ta dricksvatten ur Västerhavet i stor skala i stället för att dra en ny vattenledning från grannkommunen. En tredje brottas med problemet att hela vattentäkten är påverkad av PFAS.

2020 års rapport ligger nu klar, och i den kan du läsa om dessa och andra exempel.

En reflektion från 2020 och även åren innan är att åtgärdstakten inom många områden fortskridit i normal takt eller stagnerat något. Förhoppningen var att takten skulle ha ökat.

- Att arbeta med åtgärder i vatten är ett långsiktigt arbete, men vi ser att åtgärdsarbetet går för långsamt framåt på vissa områden och att mer behöver göras, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Bottenviken.

Vattenmyndigheterna ser till exempel att kommunerna behöver kliva upp vad gäller bland annat tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

Men det finns samtidigt goda exempel på hur problem har lösts. Till exempel har tillsynsmöten mellan kommuner och länsstyrelser under 2020 skett digitalt i stället för fysiskt.

- Vi ser det också som ett steg framåt att 86 procent av kommunerna nu använder sig av miljökvalitetsnormerna som riktpunkt när de gör tillsyn på enskilda avlopp, säger Johanna Söderasp.

- Miljökvalitetsnormerna är ett viktigt verktyg för kommuner och myndigheter och det är angeläget att länsstyrelser och kommuner utgår ifrån dem i sitt arbete, poängterar hon.

Bryts kedjan så haltar systemet

Alla åtgärder hänger ihop. Om de administrativa åtgärderna som Vattenmyndigheterna tar fram inte genomförs, innebär det också att de fysiska åtgärderna som behöver genomföras i vattenmiljön blir drabbade.

- Dessa administrativa åtgärder är en förutsättning för att fysiska åtgärder ute i våra vatten genomförs. De administrativa åtgärderna kan till exempel handla om att genom tillsyn åstadkomma åtgärder, ge råd om vilken åtgärd som passar bäst eller till och med ibland finansiera åtgärderna. Bryts denna kedja så haltar hela systemet och förbättringarna i miljön uteblir, säger Anna Linusson.

Vi behöver också öka åtgärdstakten om miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Bland annat i arbetet med att skydda vattentäkter och i jobbet med tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

- Åtgärderna behövs för att vi och våra barn ska kunna bada och fiska i rena vatten. För att det ska gå att framställa dricksvatten med rimliga reningsåtgärder och för att både vi människor, jordbruket, industrin och grodorna behöver en hållbar vattenmiljö, säger Johanna Söderasp.

En viktig åtgärd är att skydda dricksvattnet. Kommunernas arbete med att lyfta in vattentäkter i lokala planer går bättre än väntat, och alla länsstyrelser jobbar nu med de regionala vattenförsörjningsplanerna.

- Vi ser mycket vilja när vi studerar svaren i rapporten. Nu hoppas vi att de många goda idéerna och nya digitala lösningar ska göra att åtgärdsarbetet kommer att ta rejäl fart under de kommande åren, avslutar Anna Linusson.

Enskilda avlopp: 86 procent av kommunerna tar nu hänsyn till miljökvalitetsnormerna när de gör tillsyn. Åtgärdstakten behöver ökas.

Vattenskyddsområde: Bara 71 procent av kommunernas aktiva vattentäkter har ett vattenskyddsområde. 46 procent av kommunernas täkter saknar tillstånd för vattenuttag. Kommunerna klarade bara 44 procent av sitt tillsynsbehov för allmänna vattenskyddsområden.

Resursbrist: Många vittnar om resursbrist. Samtidigt har bara 26 procent av kommunerna förankrat rapporteringen av åtgärder hos kommunstyrelsen. Genom att förankra arbetet kan ökade resurser begäras hos kommunfullmäktige.

Kontakt