/

Publiceringsdatum:

"Det är dags att ta hoten mot dricksvattnet på allvar"

En grävd grop i lerig jord där jorden har rostfärgade
sprickor. 

Våra dricksvattentäkter hotas både av låga nivåer, klimatförändringar och av miljögifter.

Miljögifter, vattenbrist och klimatförändringar hotar vårt dricksvatten. I grannlandet Danmark väntas det nu kosta tio miljarder danska kronor för att säkra vattnet.

När 58 procent av Danmarks dricksvattenbrunnar är påverkade av bekämpningsmedel och bara var tredje svensk kommun har en reservtäkt är det dags att ta hoten på allvar, menar vattenmyndigheterna.

- Sommarens rapporter om vattenbrist har visat att sommaren 2018 inte var unik. Om vi inte gör något kan det bli vardag med vattenbrist i framtiden. Det som uppdagats i Danmark nu visar att det behövs krafttag innan det är för sent. Vi måste skydda vårt dricksvatten, både så att det är av god kvalitet och att det finns tillräckligt mycket, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns vattendistrikt.

- Samtidigt måste vi planera för ett annat hot mot dricksvattnet: klimatförändringar med häftigare regn och kraftiga översvämningar kan förorena vårt råvatten, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör Vattenmyndigheten Västerhavet.

Dricksvatten är hotat av miljögifter, inte bara i Sverige utan även i vårt grannland. Nyligen kom rapporter om att mer än varannan brunn i Danmark är påverkad av rester från bekämpningsmedel, något som fått den danska vattensektorn att kräva en räddningsplan. Enligt en artikel i Cirkulation ser branschorganisationerna att det blir allt svårare att hitta rent vatten i Danmark.

Ett nytt förslag med skyddade grundvattenparker lanseras därför i Danmark. Det är ett förslag som kostnadsberäknas till mellan sju och tio miljarder danska kronor under en tioårsperiod.

- ­ Vi måste vara medvetna om att det kostar att skydda vatten. Och det måste få kosta, det blir mycket dyrare för samhället att inte göra någonting, säger Irene Bohman.

Även i Sverige ser vi risker med miljögifter i grundvatten, något som vattenmyndigheterna pekat på i sitt förslag till förvaltningsplan för de kommande sex åren.

I Sverige är cirka 500 grundvattenförekomster påverkade av miljögifter. I majoriteten av dem rör det sig om påverkan från bekämpningsmedel och gödsel. Det rör sig även om andra ämnen, till exempel bly, arsenik och PFAS.

Många vattentäkter består också av ytvatten, till exempel i sjöar. De är likaså utsatta, genom till exempel påverkan från jordbruk eller nedfall från atmosfären.

Vattenmyndigheten föreslår flera åtgärder för att minska riskerna med det som brukar kallas råvatten, alltså både grund- och ytvatten. Ett nytt förslag handlar om vattenplanering. Det innebär bland annat att alla kommuner och länsstyrelser måste ta hänsyn till vattnet när något nytt planeras.

- Vatten rinner som vi vet ut mot kusten. Det som händer på land påverkar havet. Därför vill vi se ett större grepp som handlar inte bara om vattnet på den aktuella platsen, utan även hur en förändring kan påverka vattnet nedströms. Det får inte ske någon försämring på någon annan plats, säger Irene Bohman.

Ett mer aktuellt problem som breder ut sig i Sverige är vattenbrist. Det har varit vanligt i framför allt södra Sverige och på Gotland, men nu syns också risk för vattenbrist på flera andra platser i Sverige.

Under sommaren har media berättat om hur tankbilar med dricksvatten går ner till Österlen, på samma sätt som tankbilar tidigare somrar gått i skytteltrafik från Kalmar till Öland.

Dagens Nyheter har under sommaren också berättat att bara var tredje kommun i Sverige har en reservvattentäkt. Vattenmyndigheternas årliga återrapportering, som är planerad att publiceras senare i höst, visar också att drygt varannan kommun saknar en plan för en framtida vattentäkt. Ofta är förklaringen resursbrist.

Klimatförändringar väntas också att påverka vårt dricksvatten. Vid ett varmare klimat kan vattentemperaturen stiga, och det kan bli svårare att rena dricksvatten i vattenverken. Vid höga flöden kan också miljögifter följa med till vattentäkten.

Det innebär att vattensituationen snabbt kan bli allvarlig om en vattentäkt slås ut.

- Arbetet med att säkra vårt dricksvatten kan inte vänta. Som det är i dag leder vi bort massor av vatten ut i Östersjön. Vattenmyndigheten föreslår bland annat åtgärder för att behålla mer vatten på land. Vi föreslår också åtgärder för att säkra landets råvattentäkter. Det är viktiga steg för att även i framtiden kunna njuta av ett bra dricksvatten av tillräcklig kvantitet, säger Irene Bohman.

I december förväntas vattendelegationerna besluta om ett åtgärdspaket för ett bättre skydd av dricksvatten. Vattendelegationen Södra Östersjön väntas också besluta om ett första åtgärdspaket mot vattenbrist.

Kontakt