/

Publiceringsdatum:

Tack för alla synpunkter i samrådet

Nyligen avslutades vattenmyndigheternas samråd om Sveriges vattenförvaltning för åren 2021–2027. Hundratals instanser har gett oss tusentals synpunkter som vi går igenom, sorterar och behandlar.

I ett halvår, från 1 november till och med 30 april, pågick vattenmyndigheternas samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför nästa sexåriga förvaltningscykel. Myndigheter, kommuner och alla andra berörda kunde skicka in sina synpunkter via flera kanaler, framför allt en speciell webbenkät, via e-post eller genom databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS). En snabb summering ger vid handen att responsen på samrådet varit stort och brett. Till exempel har bara Norra Östersjöns vattendistrikt fått in synpunkter från över 200 instanser.

Vilka instanser som lämnat synpunkter och hur du kan ta del av dem hittar du här på webbplatsen.

Regeringen får möjlighet att pröva åtgärdsprogrammet

Enligt vattenförvaltningsförordningen har kommuner och myndigheter möjlighet att begära att regeringen prövar vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram. Flera kommuner och Havs- och Vattenmyndigheten har begärt detta och vattenmyndigheterna har därför lämnat in en begäran om prövning till regeringen.

Det är nu upp till miljödepartementet att besluta om det ska ske en prövning eller inte. Under tiden arbetar vattenmyndigheterna på enligt planen.

Beslut under hösten

Efter en första sortering – och diarieföring – har vi fördelat synpunkterna till våra expertgrupper efter olika teman. Dessa grupper går nu igenom synpunkterna noggrant. Sedan är det dags att revidera och skriva om samrådsmaterialet till färdiga dokument. I månadsskiftet november/december 2021 ska vattendelegationen i varje vattendistrikt fatta beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027 och 21 december startar formellt nästa förvaltningscykel.

Hur samrådet har gått till och vilka synpunkter som kommit in publicerar vi sedan i en samrådsredogörelse.

Vattenmyndigheterna vill passa på att tacka för alla inkomna synpunkter och det stora deltagandet i vinterns samrådsmöten. Det visar att förvaltningen av vårt gemensamma vatten är en viktig och stor framtidsfråga i samhället.

Kontakt