Publiceringsdatum:

Ministermöte: vattenmyndigheterna efterfrågar en helhetssyn för vatten

Åtgärdstakten behöver öka, samarbetet måste utvecklas, den långsiktiga finansieringen behöver lösas och kunskapsunderlagen måste bli bättre. Det var några av de frågor som diskuterades när vattenmyndigheterna träffade miljöminister Per Bolund, miljöpartiet.
- Det var ett konstruktivt och givande samtal, som vi hoppas ska leda till en ännu bättre vattenförvaltning, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län.

Vid fem av landets länsstyrelser finns en vattenmyndighet. Varje år har de fem ansvariga landshövdingarna i uppdrag att rapportera till ansvarigt stadsråd på Miljödepartementet om viktiga frågor inom vattenförvaltningen. Den 15 april var det dags för årets möte där också vattenvårdsdirektörerna deltog.

- Under vårt möte med miljöminister Per Bolund pekade vi på några av de centrala strategiska frågor som vattenförvaltningen i Sverige står inför. Det finns stora utmaningar i vattenförvaltningsarbetet där en ökad åtgärdstakt, ett bättre samarbete mellan ansvariga aktörer och ett ständigt bättre kunskapsunderlag är väsentligt för att bevara och förbättra allas våra vattenresurser, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör för vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vid mötet med miljöministern lyfte landshövdingarna och vattenvårdsdirektörerna följande punkter:

  1. Statliga myndigheters och kommuners ansvar och roller i vattenförvaltningsarbetet behöver tydliggöras.
  2. Finansieringen av arbetet med att genomföra EU:s ramvattendirektiv behöver förstärkas hos alla berörda myndigheter.
  3. Miljöövervakning behöver utvecklas och anpassas efter vattendirektivets krav.
  4. En ökad långsiktig finansiering behövs för att höja takten på genomförandet av åtgärder. Förstärkningar behövs särskilt för vattenmiljöåtgärder inom jordbruket så att livsmedelsstrategin kan förenas med en hållbar vattenförvaltning.

- Vi pratade också om att den interna debatt vi har i Sverige och de krav som kommer från EU ofta går i rakt motsatt riktning. I Sverige är det många aktörer som framför kritik mot de åtgärder som de själva behöver vidta och önskar fler undantag, medan de skarpa uppföljningsfrågor som kommer från EU handlar om varför det inte vidtas fler åtgärder i Sverige och på vilken grund som vi ger undantag, säger Anna Linusson.

- Regeringen har många viktiga beslut på sin agenda framöver och vid mötet lyfte vi behovet av en helhetssyn när det gäller beslut som påverkar vattenfrågorna. Vårt arbete har långa ledtider och berör många vilket gör det mycket viktigt med tydliga beslut och en långsiktighet när det gäller inriktningen, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för vattenmyndigheten i Västerhavet.

Om Vattenmyndigheternas uppdrag

EU:s vattendirektiv ska genomföras i Sverige för att säkra dricksvatten och en god vattenmiljö för nuvarande och kommande generationer. Vattenmyndigheterna har i uppdrag att ta fram och besluta om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer per vattendistrikt. Åtgärderna är riktade till ansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Kontakt