/

Publiceringsdatum:

Vad betyder förslagen på åtgärder i VISS?

Nu under vår samrådsperiod får vi många frågor. En av frågorna som ofta ställs till oss handlar om vad förslagen på åtgärder i VISS egentligen betyder. Här försöker vi oss på att formulera ett svar.

Åtgärder som föreslås i VISS är inte juridiskt bindande, utan utgör endast ett förslag på möjliga åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Syftet med åtgärderna i VISS är att utgöra ett kunskapsunderlag för vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, och särskilt för den ekonomiska analysen på nationell och regional nivå.

Möjliga åtgärder anges på olika detaljnivå beroende på miljöproblem och påverkanskälla. För exempelvis miljögifter anges möjliga åtgärder vanligtvis på en mycket övergripande nivå, medan åtgärder för jordbruket föreslås på en mer detaljerad nivå. Det är dock viktigt att inte se de föreslagna åtgärderna som ett facit. De föreslagna åtgärderna utgör ett planeringsstöd för åtgärdsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner, men vid åtgärdsplanering på vattenförekomstnivå krävs även lokal kunskap.

Underlaget för de åtgärder vi föreslår för jordbruket är framtaget av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Endast åtgärder där vi har kunnat räkna på effekter och åtgärdsutrymme är inkluderade i åtgärdsanalysen, men det kan mycket väl finnas andra åtgärder som kan minska näringsläckaget på ett kostnadseffektivt sätt. Det viktiga är inte att vi genomför de föreslagna åtgärderna i VISS, utan att vi når miljökvalitetsnormerna – med de föreslagna åtgärderna, eller med andra.

Kontakt