/

Publiceringsdatum:

Nya miljökrav föreslås för 1 300 vatten

Forsande vatten nedanför en damm.

Foto: Leif Ingvarson

Vattenkraften ska få moderna miljövillkor. De fem vattenmyndigheterna går nu ut på samråd med förslag på bestämmelser om vattenkvaliteten för cirka 1 300 svenska vatten som påverkas av vattenkraft.

För 73 av dessa vatten, främst i Bottenhavets vattendistrikt, finns det skäl för sänkta eller anpassade kvalitetskrav, visar vattenmyndigheternas genomgång. I övriga vatten bedöms det möjligt att uppnå god ekologisk status.

Från den 1 mars till den 30 april 2021 håller vattenmyndigheterna ett särskilt samråd för cirka 1 300 vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft. Samrådet handlar bara om de vatten som ska omprövas under perioden 2022–2024. En översyn av miljökvalitetsnormerna för dessa vatten har gjorts och presenteras under samrådet.

Översynen visar att 56 av de aktuella vattnen uppfyller kraven för att klassas som kraftigt modifierade, vilket innebär att de inte bedöms kunna nå samma miljökvalitet som de andra vattnen. För ytterligare 17 vatten, som bedöms som naturliga, finns det skäl för en sänkt kravnivå. En viktig del i arbetet är fortfarande att se till att miljön i vattnet blir så bra som den bara kan även för dessa vatten.

- Vattenmyndigheterna sätter kvalitetskrav för vattnet i form av miljökvalitetsnormer. Vi gör avvägningar mellan olika samhällsintressen och tittar på vilka ekologiska förbättringar som behövs. I vissa fall kommer det att behövas lägre ställda miljökrav för att garantera en effektiv tillgång till vattenkraftsel, medan det i andra fall kommer att behövas större miljöanpassningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar vattenmiljö, säger vattenvårdsdirektör Joakim Kruse i Bottenhavets vattendistrikt.

Nu hoppas vattenmyndigheterna få in synpunkter på föreslagna miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft. Det här samrådet kommer att pågå parallellt med vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenförvaltningen 2021 till 2027 för samtliga vatten i Sverige. Synpunkter kan gärna lämnas samlat för båda samråden.

Under 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften. Planen ska säkerställa ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt där all vattenkraft omprövas under en period på 20 år från 2022 och framåt.

En viktig del av omprövningarna är att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Miljökvalitetsnormer innebär att vattenmyndigheterna ställer krav på vilken miljökvalitet som ska uppnås i enskilda vattenförekomster. Detta blir i sin tur en del av underlaget inför domstolsprövningarna.

Inför de kommande prövningarna gör därför vattenmyndigheterna en genomgång av alla vatten som påverkas av vattenkraft. Syftet är att se till att miljökvalitetsnormerna är väl underbyggda och motiverade och att bästa tillgängliga underlag har använts. Utgångspunkten är att varje vatten når en god ekologisk status. Om det bedöms som omöjligt eller orimligt dyrt för samhället ska det i stället göras en bedömning av vad som är den bästa möjliga kvalitet ett vatten kan uppnå.

Kontakt