Publiceringsdatum:

En "blå plan" för vatten föreslås

Lulea hamn sedd från vattnet

När till exempel nya bostäder planeras ska vattenplanering vara en naturlig del, föreslår vattenmyndigheterna. Bilden visar Luleå. Foto: Erika Filppa

Nu föreslås länsstyrelser och kommuner få ett större och tydligare ansvar för vattenplaneringen. Liksom det finns en grönplan i de flesta kommuner, kan vattnet nu få en ”blå plan”. Med det här tankesättet blir det lättare att sätta in rätt åtgärd på rätt plats, och i förlängningen spara pengar, menar vattenmyndigheterna.

I åtgärderna som nu föreslås av vattenmyndigheterna handlar det om att länsstyrelser och kommuner tillsammans ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även om det passerar läns- och kommungränser. Vattenmyndigheterna rekommenderar också att myndigheterna gör upp en plan för hur de ska samverka med varandra.

Anledningen är att det som händer uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms. Det bör därför finnas en helhetssyn.

– De nya åtgärder som nu föreslås innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör för Bottenvikens vattendistrikt.

Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet.

I planeringen ska myndigheterna också titta på hur vattnet kan påverkas av ett förändrat klimat. Kan till exempel ett högre vattenstånd leda till att fler och mer gifter spolas med ut i vattnet?

– Vattenplanering bör alltid ingå när det arbetas fram nya översikts- och detaljplaner, regionala vattenförsörjningsplaner eller planer för dricks-, spill- och dagvatten. Likaså bör det göras utredningar kring miljöfarlig verksamhet, små avlopp, vattenskyddsområden, förorenade områden, vattenkraft och jordbruk, säger Johanna Söderasp.

Anledningen till att de här åtgärderna föreslås är att kommuner och länsstyrelser har en central roll för verksamheter som berör vattenförvaltning. Genom att ta fram en plan för hur miljökvalitetsnormer ska beaktas i olika sammanhang minskas risken för att vattnet i framtiden blir sämre.

För kommunerna kan det bli en blå plan, en motsvarighet till de gröna planer som kommuner ofta tar fram.

Fördelen för till exempel kommunerna är också att de enklare kan se hur de i framtiden främjar dricksvattenförsörjning och kan skapa en attraktiv miljö.

– Samtidigt blir det enklare att sätta in rätt fysisk åtgärd på rätt plats. Vattenförvaltningen kan på det sättet bli mer kostnadseffektiv, säger Johanna Söderasp.

Vattenmyndigheterna föreslås ta på sig rollen att vara vägledande myndighet och stöd till kommuner och länsstyrelser. Detta sker bland annat genom ett förbättrat och mer lättillgängligt underlag i vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där kan den som är samhällsplanerare till exempel gå in och se hur tillståndet är i våra vatten och vilka åtgärder som föreslås för att minska ett miljöproblem.

Kontakt