Publiceringsdatum:

Sverige kan få 5 000 fler vattenförekomster

Forsande vatten

5 000 fler vattenförekomster kan bli resultatet när vattenmyndigheterna ser över vattenförekomstindelningen.

Detta resultat framkom när vattenmyndigheterna redovisade regeringsuppdraget ”Uppdrag om översyn av indelning av ytvatten i vattenförekomster” (M2019/01426/Nm) den 1 december.

När vattenmyndigheterna tittar på dagens indelning utifrån Havs föreskrift och inriktning i regeringsuppdraget av vatten så kan vi se att antalet vattenförekomster behöver ökas då gränsen för vad som är en vattenförekomst ändrats. Antalet vattenförekomster skulle då bli ungefär 5 000 fler än i nuläget. Det skulle ge dessa vatten stärkt skydd.

Jämförelsen med våra grannländer gjordes också inom ramen för uppdraget.

- Det visar sig att Sverige har färre vattenförekomster per landyta än Danmark och fler än Finland. Sverige och Finland är de länder som fått påpekanden från EU om att vi borde sänka storleksgränserna för vår vattenförekomstindelning, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör för Norra Östersjöns vattendistrikt.

Just storleken är en vattendelare: Vissa pekar på att vattenförekomsterna är för stora och därför inte går att bedöma påverkan på, medan andra menar att vattenförekomsterna är för små och ger en fragmenterad bild av tillståndet.

Att ha fler vattenförekomster bör inte vara ett problem, menar Irene Bohman, vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt. De gånger EU har haft synpunkter är det för att länderna inte tagit med tillräckligt många vatten.

– Sverige har många vattenförekomster, men det är inget problem för förvaltningen av dem. Viktigare är att de är avgränsade på rätt sätt för det underlättar när man till exempel ska bedöma miljötillståndet i dem, säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna ser alltså att det behöver göras justeringar i indelningen. Några vattenförekomster behöver också delas upp för att underlätta att ställa rätt miljökrav. Det gäller främst starkt påverkade vatten och vatten med höga naturvärden.

En stor del i uppdraget var också att se om det finns omotiverade skillnader i vattenförekomstindelningen mellan distrikten. Detta har nu lett till beslut i vattendelegationerna om gemensamma principer för vattenförekomstindelningen.

Uppdraget har bidragit till att det nu finns en samlad dokumentation av hur vattenförekomstindelningen har växt fram genom åren och vilka saker som har varit avgörande för att det finns skillnader mellan distrikten.

Vattenmyndigheterna kommer de närmaste åren att jobba tillsammans med andra berörda myndigheter för att revidera vattenförekomstindelningen.

  • Vattenförekomstindelningen ska ses över minst en gång varje vattenförvaltningscykel. De fem vattenmyndigheterna har fått regeringens uppdrag att ändra vattenförekomstindelningen. Det redovisades 1 december.
  • Som en laglig grund för arbetet finns föreskriften från Havs- och vattenmyndigheten 2017, som till exempel innebär att storlekskriteriet för vad som räknas som en sjö sänks, i enlighet med EU:s påpekanden gentemot Sverige.
  • Där slås också fast att det är de naturliga förutsättningarna som ska styra hur indelningen görs och vattenförekomsterna får inte bli för små, det är föreskriften tydlig med.
  • Vattenförekomstindelningen har betydelse för vilka miljökrav som kan ställas. För vattenförekomster finns det en tydligare rättslig reglering av vilken påverkan som kan godtas än för övrigt vatten, eftersom vattenförekomster omfattas av bindande miljökvalitetsnormer.
  • Om ett vatten kan förklaras som kraftigt modifierat eller få ett undantag i form av mindre strängt krav är dock framförallt beroende av andra omständigheter, såsom vilken verksamhet det rör sig om och om det är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att uppnå god status.

Kontakt