Publiceringsdatum:

Ett mer komplext arbete har medfört rekryteringar

Stenar i strömmande vatten

Foto: Mostphotos

– Tillgången till rent vatten kräver ett gemensamt arbete där många olika aktörer bidrar, från nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner till lokala vattenråd, verksamhetsutövare och intresseorganisationer. Komplexiteten i frågorna kräver en bred kompetens hos på Vattenmyndighetens kansli, berättar Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i Bottenvikens vattendistrikt.

Under 2020 har Bottenvikens vattendistrikt rekryterat flera personer till sitt kansli. Genom att rekrytera nya kompetenser har kapaciteten för att hantera de komplexa vattenförvaltningsfrågorna förbättrats avsevärt.

– Vattenmyndighetens roll är att samordna vattenförvaltningsarbetet i Bottenvikens vattendistrikt. Vi ser att arbetet blir allt mer komplext för varje år, då vattenfrågorna är så grundläggande för samhällets olika behov och så många samtidigt påverkar våra vatten. För att stärka och bredda vår kompetens och svara upp mot framtida utmaningar har vi på Bottenvikens vattenmyndighet anställt flera nya personer under 2020. Det känns roligt att kunna utveckla vattenförvaltningsarbetet i distriktet ytterligare, säger Johanna Söderasp.

Rivstart

De nya medarbetarna fick en ordentlig rivstart. 2020 är ett år som ligger i slutet av en sexårig förvaltningsperiod. Under året har distrikten därför tagit fram förslag till nya vattenförvaltningsprodukter i form av förvaltningsplan 2021-2027, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 2021-2027 och en helt ny delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. Samrådet kring de nya förslagen inleddes den 1 november 2020 och pågår till och med 30 april 2021.

Vi har frågat de nyanställda om deras första tid på Vattenmyndigheten.

– Att se till att det finns rent vatten både idag och i framtiden är en av orsakerna till att jag ville jobba på Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt. Att förvalta vattnet, skapa möjligheter att åtgärda problem och arbeta i samverkan med andra myndigheter är bara en del av det arbete som sker på vattenmyndigheterna och som gör mitt arbete både spännande och utvecklande, anser Marie Wennerbäck.

– Vi ser att intresset för grundvatten ökar i alla delar av landet. Torka och vattenbrist, två problem som sedan länge funnits internationellt har under de senaste åren börjat dyka upp även hos oss i Sverige. I Bottenvikens vattendistrikt är vi än så länge förskonade men det gäller att ligga steget före och lära av vad som sker i övriga landet. Med några års erfarenhet av grundvattenfrågor som konsult är det roligt att ta mig an nya utmaningar och det känns väldigt bra att få vara en del av arbetet med grundvattenskydd på Vattenmyndigheterna, säger Maria Tranvik.

– På Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt arbetar jag med övergödningsfrågor i ett brett perspektiv där jag har möjligheten att påverka utvecklingen i en positiv inriktning. Åtgärdstakten måste öka och jag ser fram emot att arbeta i samverkan med andra aktörer i distriktet, för att genomföra fler åtgärder så att statusen på våra vatten höjs, säger Jonathan Fridesjö.

– Precis som rent vatten så är även ekonomiska medel en viktig resurs i samhället som vi måste hushålla med. Då varken vatten eller pengar är resurser som det finns oändligt av så är det viktigt att vi använder dessa på bästa möjliga sätt, så att vi kan få så mycket rent vatten som möjligt för de pengar som vi lägger ner på att hålla det rent. Genom att på ett strukturerat sätt undersöka hur förslag på förändringar i vattenpolitiken påverkar vattenmiljön såväl som ekonomiska resurser bidrar jag som miljöekonom på Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt till att säkerställa att de åtgärder som föreslås är ändamålsenliga och kostnadseffektiva, berättar Elin Spegel.

– På Vattenmyndigheten får jag vara en del av och bidra till arbetet för att uppnå en god vattenmiljö och en hållbar samhällsutveckling generellt. Främst jobbar jag, tillsammans med kollegor från olika discipliner på både distrikt- och nationell nivå, med den lika spännande som svåra uppgiften att säkra miljöanpassningen av den svenska vattenkraften. Detta är en viktig fråga för Bottenvikens vattendistrikt eftersom många av distriktets vatten är påverkade av vattenkraft. Vattendistriktet har tre stora älvar som är utbyggda för storskalig vattenkraft och dessa har stor betydelse för regional och nationell energiförsörjning, förklarar Susana Goytia.

Vi ställde några fler frågor till Hanna Kaasalainen, som kom till vattenmyndigheterna i början av augusti.

– Jag har sökt mig till vattenmyndigheterna i önskan om att få arbeta brett med vattenrelaterade, samhällsviktiga miljöfrågor på en strategisk nivå.

Som disputerat geokemist i vattenrelaterade frågor och utifrån min bakgrund inom geovetenskapligt arbete som forskare, universitetslärare och konsult, har jag ett brett perspektiv på vattenrelaterade frågor. Jag är speciellt intresserad av människans påverkan på vattenkvalité, hållbar samhällsutveckling både i regionalt och globalt perspektiv samt miljöförändring och gränsöverskridande vattenfrågor i Östersjöområdet.

Mitt tidigare arbete har alltid fokuserat på metallernas mobilitet i akvatisk miljö, närmare sagt metallernas utlakning från och fastläggning i geologiska material – en väldigt grundläggande fråga som är mycket viktig exempelvis i många samhällsutvecklingsprojekt. På vattenmyndigheten arbetar jag huvudsakligen med frågor som handlar om miljögifter, både syntetiska föreningar och naturligt förekommande ämnen. Jag kommer även arbeta med gränsöverskridande samverkan med mitt hemland Finland.

Jag inspireras av de komplexa frågor som man hantera inom vattenförvaltningen, exempelvis den samlade påverkan av olika slags miljögifter från ett antal olika påverkanskällor samt hur ska man tänka sig kring de naturliga bakgrundshalter av naturligt förekommande ämnen. Efter många år inom akademin funderar jag även hur kan vattenförvaltningen dra nytta av och integrera de kunskaper och innovationer som forskning- och utvecklingsprojekt resulterar i avslutar Hanna Kaasalainen.

Kontakt