Publiceringsdatum: 2 juli 2020

Fler åtgärder för vatten gjordes under 2019

Barn och hund på klippor vid havet. I förgrunden en badstege från klippan ned i vattnet.

Foto: Ana Tronholm

De myndigheter och kommuner som ingår i åtgärdsprogrammet för vatten redovisar i februari varje år hur åtgärder har genomförts under föregående år. Nu är redovisningen för 2019 sammanställd.

– Antalet åtgärder som följer tidplan eller är helt avklarade har ökat, berättar vattenmyndigheternas samordnare Niclas Engene.

Åtgärderna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram är inriktade på att hantera olika miljöproblem som påverkar Sveriges vatten, så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Dessa åtgärder är riktade till centrala myndigheter och kommuner och är administrativa – ofta handlar det om att ändra föreskrifter, ta fram vägledning eller prioritera en viss typ av tillsyn eller rådgivning så att verksamhetsutövare kan genomföra praktiska åtgärder i miljön.

Mer tid på tillsyn

Några myndigheter som helt eller delvis ligger i fas med åtgärdsarbetet är Skogsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Trafikverket, MSB och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Liksom tidigare år framgår det också att miljökvalitetsnormerna för vatten fortsätter att vara ett viktigt verktyg för att prioritera och planera arbetet hos både länsstyrelser och kommuner. Till exempel skriver 89 procent av kommunerna att de tar hänsyn till normerna vid tillsyn av enskilda avlopp.

– En annan positiv trend som vi ser är att länsstyrelserna har lagt mer tid på egen och planerad tillsyn av vattenskyddsområden under 2019, berättar Niclas Engene.

Bättre svarsfrekvens

Samtliga myndigheter som är skyldiga att rapportera och 261 av 290 kommuner har besvarat de enkäter som skickades ut i december 2019. Detta är en ökning jämfört med tidigare år.

- Vattenmyndigheterna har arbetat aktivt för att skapa bättre dialog med andra myndigheter och kommuner kring åtgärdsarbetet. Bland annat genom en nationell kommunworkshop i januari, berättar Niclas Engene.

Bättre dialog och att vi nu är i slutet av en vattenförvaltningscykel är troligen det som gör att vi ser en bättre svarsfrekvens i år, menar han. Både svarsfrekvensen och förfrågningar om enkäten visar att kommunernas intresse för samverkan är stort.

Viktig lägesbild

Återrapporteringen har genomförts årligen sedan år 2010. Den redovisning som nu sammanställts är den tredje av åtgärdsprogrammet för 2016–2021.

– Återapporteringen ger oss en viktig lägesbild och ett verktyg att motivera förslag till det nya åtgärdsprogrammet 2021–27 som vi jobbar med just nu. Dessutom är det alltid intressant att få en sammanfattning över allt miljöarbete som sker i Sverige med avseende på vatten. Det händer mycket i svenskt miljöarbete och det är spännande att få en överblick över alla dessa gemensamma ansträngningar, säger Niclas Engene.

Läs rapporten: Genomförda åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten 2019

Kontakt