Publiceringsdatum: 29 juni 2020

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027

Syftet med avgränsningssamrådet är att ta in kommentarer på miljökonsekvensbeskrivningen för Åtgärdsprogram 2021-2027.

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett program med de åtgärder som behövs i syfte att uppnå god status eller potential i alla yt- och grundvattenförekomster. Åtgärdsprogrammet 2021-2027 riktar sig till myndigheter och kommuner som inom sina respektive ansvarsområden ska genomföra de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Även program som innehåller miljöförbättrande åtgärder och förväntas ha en positiv inverkan kan medföra risk för negativ miljöpåverkan med avseende på vissa miljöaspekter. En miljökonsekvensbeskrivning som bedömer miljöpåverkan av åtgärdsprogrammet ska därför upprättas. En del av det arbetet innebär att omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas så att arbetet kan koncentreras på de miljöfrågor som är mest relevanta.

En myndighet som upprättar en miljökonsekvensbeskrivning för en plan eller ett program ska dessförinnan samråda om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen med de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs. Vattenmyndigheten har därför skickat ut ett utkast till den kommande miljökonsekvensbeskrivningen till berörda myndigheter så att de kan ge synpunkter på omfattningen.

Samråd

Samrådstiden sträcker sig från den 26 juni till och med den 21 augusti 2020. Eventuella synpunkter på utkastet till MKB:n ska skickas in till respektive vattenmyndighet senaste den 21 augusti 2020.

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt

Samrådshandling, Bottenvikens vattendistrikt

E-post: vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 50 00

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt

Samrådshandling, Bottenhavets vattendistrikt

E-post: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611-34 90 00

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådshandling, Norra Östersjöns vattendistrikt

E-post: vattenmyndigheten.i.norra.ostersjon.vastmanland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 90 00

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådshandling, Södra Östersjöns vattendistrikt

E-post: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 80 00

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt

Samrådshandling, Västerhavets vattendistrikt

E-post: vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 40 00

Samrådssvar kan även skickas per post till:
Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt, 971 86 Luleå.

Kontakt