Publiceringsdatum: 18 juni 2020

Synpunkter gällande samråd på Gotland

Redovisning av synpunkter från samråd om miljökvalitetsnormer för tre vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt, 18 maj- 8 juni 2020.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt tog den 4 maj 2020 beslut om att med stöd av 2 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (VFF) samråda om miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna Sydöstra Gotland – Ljugarn, Mellersta Gotland – Roma samt Fårö. Dessa vattenförekomster saknar i beslutad föreskrift för miljökvalitetsnormer, 08 FS 2016:15 bilaga 2, uppgift om tidsfrist 2021 för kvantitativ status. Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt föreslår att miljökvalitetsnormerna beslutas enligt förslagen som redovisas i Tabell 1 i samrådsunderlaget. Uppgifterna i förslaget har funnits under samråd och vid beslut 2016 om föreskriften 2016:15. Uppgifterna finns redan i VISS, men har av tekniska skäl inte kommit med i beslutad föreskrift.
Samtliga miljökvalitetsnormer ses över i en pågående process inför beslut i december 2021.
I denna sammanställning redogör Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt för de synpunkter som inkommit.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Sveriges Geologiska Undersökning

SGU anser att miljökvalitetsnormerna i grundvattenförekomsterna Sydöstra Gotland-Ljugarn, Mellersta Gotland-Roma och Fårö kan kompletteras på föreslaget sätt. Då kompletteringen utförs för att korrigera ett tekniskt misstag i beslut om miljökvalitetsnormer 2016, kan dåvarande strategin för hantering av miljökvalitetsnormer användas även för detta beslut.

Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län anser att uppgifterna i VISS gällande miljökvalitetsnormer med tillhörande tidsfrist för grundvattenförekomsterna Sydöstra Gotland – Ljugarn (WA79129894), Mellersta Gotland – Roma (WA96690582) samt Fårö (WA63058431) är korrekt. Eftersom aktuell föreskrift, 08 FS 2016:15 bilaga 2, inte stämmer överens med uppgifterna i VISS, så bör föreskriften ändras enligt förslaget i Tabell 1 i samrådsunderlaget.

Gothems Vattenråd

Kvaliteten och kvantiteten på det aktuella områdets grundvattenförekomster, beror i hög grad av naturgivna förutsättningar. Höga kloridhalter kommer från fossila saltvattenfickor och kvantiteterna begränsas av att Gotlands kalkberggrund och traktvis grunda jordlager har dålig
vattenhållande förmåga. Det gör att tillgången till grundvatten i stort styrs av nederbördsmängderna och klimatet i övrigt. Förutsättningarna att uppnå god status vad gäller kvantitet och kvalitet är därför begränsade och går inte heller att påverka i någon påtaglig grad. Vi menar därför att det inte går att tidsätta då god status ska uppnås för områdets grundvatten vad gäller kvantitet och kvalitet.

Vattenmyndigheten Södra Östersjöns ställningstagande till inkomna synpunkter

Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Länsstyrelsen i Gotlands län instämmer i att ändringarna som beskrivs i samrådsunderlaget bör införas.
Angående synpunkter från Gothems Vattenråd: Miljökvalitetsnormen God kvantitativ status kan endast anges utan tidpunkt om denna status redan är god, vilket inte är fallet för de berörda vattenförekomsterna. Om status är sämre än god beslutas om ett undantag i form av en tidsfrist när god status ska nås, d.v.s. ett årtal för när god status ska nås, och till denna tidsfrist kopplas då åtgärder för att uppnå målet.


Cecilia Schelin Seidegård

Landshövding i Kalmar län
Ordförande för Vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt

Kontakt