Publiceringsdatum: 5 juni 2020

Vattenförvaltning föreslås få mer resurser

Åtgärderna för ett bättre vatten måste skyndas på. Och vattenförvaltning bör få mer resurser. Det är två av de större förslagen som både Vattendelegationen i Södra Östersjön och Länsstyrelsen Kalmar län välkomnar i sina respektive yttranden. Däremot tror de att den föreslagna omorganisationen leder till högre kostnader och sämre effektivitet.

Vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen Kalmar län är två av de som nu har yttrat sig till Miljödepartementet över förslaget om framtida vattenförvaltning, som har pågått under drygt två år och presenterades någon vecka före julen 2019.

Det finns många bra förslag i betänkandet, menar delegationen.

Till exempel ser Vattendelegationen i Södra Östersjön en stor fördel i att regeringen föreslås se till att andra politiska beslut inte strider emot åtgärdsprogrammen för vatten, och att regeringen även väntas få ansvar för att åtgärderna i vatten blir finansierade.

Det är också bra att det finansieringen av arbetet med vattenförvaltning föreslås förstärkas på alla nivåer, så att åtgärdstakten kan ökas. Att utredarna ser att arbetet med miljöövervakning måste utvecklas är något som välkomnas.

Men det finns andra centrala förslag som är onödiga, menar delegationen. Framför allt vänder de sig mot förslaget om en omorganisation av vattenförvaltningen. En centralisering av ett i grunden regionalt uppdrag frångår tanken om en förvaltning baserad på vattnets väg. Det finns ingenting i den delen av förslaget som talar för att detta leder till bättre vattenkvalitet, snarare tvärtom, menar Vattendelegationen i Södra Östersjön.

Dagens system, med fem regionala vattenmyndigheter, är anpassade efter vattnets geografi så som vattendirektivet menar att vatten ska förvaltas. Vattendelegationen i Södra Östersjön anser att en centralisering skulle leda till avsevärda effektivitets- och kompetensförluster samt även högre kostnader, om arbetet delas ut på flera olika myndigheter och aktörer.

Delegationen får medhåll av Länsstyrelsen Kalmar län. De utmaningar som finns inom vattenförvaltningen är bättre att lösa på annat sätt, menar länsstyrelsen. Framför allt handlar det om att skapa ett större ansvarstagande från regering och riksdag, i samband med en regional och kunnig aktör med eget mandat.

- En effektiv och sammanhållen vattenförvaltning förutsätter en samlande, samordnande aktör med regional kunskap och förankring som har ett samlat mandat att fatta beslut i centrala frågor som rör planering, åtgärder och miljökvalitetsnormer. Förslaget att avskaffa vattenmyndigheterna kan ge minskade förutsättningar för ett regionalt och lokalt perspektiv på och inflytande över förvaltningen av vattenresurserna i olika delar av landet, säger Kalmar läns landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Länsstyrelsen anser att fokus bör ligga på förslagen till lösningar på de huvudsakliga problem som utredningen lyfter. De tar bland annat fasta på förslagen om ett ökat politiskt ansvarstagande, mer fokus på åtgärdsarbetet, en stärkt finansiering, ett förbättrat uppföljnings- och utvärderingsarbete, förbättrade förutsättningar för dialog och samverkan på regional och lokal nivå samt förstärkt vägledning från nationella myndigheter.

Bakgrund

Vattenförvaltningsutredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen. Lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning. I uppdraget har även ingått att föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas samt lämna nödvändiga författningsförslag. Utredningen föreslår en rad förändringar där bland annat riksdagen och regeringen får tydligare roller och där styrsignaler, finansiering och uppföljning hänger ihop utifrån ordinarie förvaltningsstruktur.

Kontakt