Publiceringsdatum:

Samarbetsprojekt i syfte att förbättra naturmiljön i utbyggda älvar

Pärlälven - biflöde till Lilla Luleälven. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

EMRA är ett svenskt-finskt projekt som genomförs i syfte att förbättra naturmiljön i biflöden till Lule älv i Sverige och Kemijoki i Finland.

EMRA står för Environmental Planning, Measures and Restauration Actions in Regulated water systems och är ett Interreg Nord-finansierat samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. Länsstyrelsen i Norrbottens län är projektägare.

Syftet med projektet är att förbättra naturmiljön i utbyggda älvar där arbetsområdena är biflöden till Lule älv i Sverige och Kemijoki i Finland.

— Projektet innefattar både faktiska miljöåterställningsåtgärder såväl som att samla in ny kunskap exempelvis genom genetiska undersökningar och där ett av målen är att återskapa naturlig reproduktion av harr och öring i reglerade vattendrag säger Linda Johansson, Projektledare för EMRA vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

I projektet planerar man att i Lilla Luleälvens biflöde Pärlälven restaurera stora delar av vattendraget. Som i så många andra älvar rensades Pärlälven på sten för att underlätta timmertransporterna under flottningsepoken. Påverkan handlar om att man både schaktade ut stenar från älven och ut mot strandkanterna samt att man byggde olika stenkonstruktioner för att kanalisera, öka och koncentrera vattnets väg. Det har skapat homogena älvar som inte erbjuder en tillfredsställande mångformighet som bland annat fiskar kräver.

— Det som är intressant med Pärlälven är att älven har flertalet förgreningar men där fördämningar av sten är byggda uppströms i förgreningarna. Kan man bara plocka bort dem för att släppa på vatten igen så finns älvsträckor nedströms som bedöms vara opåverkade av flottningsverksamheten. I dessa delar är älven verkligen som naturen en gång skapat den fortsätter Linda Johansson.

Övriga deltagare i projektet är Forststyrelsen, Natur-, trafik- och miljöcentralen samt Naturresursinstitutet i Finland. Deltar gör också Vattenfall AB samt deras finska motsvarighet Kemijoki OY. Projektet pågår till och med augusti 2022.

I projektet ingår även aktiviteterna:

  • ta fram åtgärdsplaner för ett tiotal biflöden till Kemijoki,
  • studera omfattningen av fiskvandring mellan biflöden och huvudfåran (Lilla luleälv),
  • kunskapsutbyte angående fiskodling och utsättning,
  • ombyggnad av en damm till ett mer naturligt utseende.

Kontakt