Publiceringsdatum:

Engagemang och lokal samverkan kan förbättra Sveriges vattenmiljö

Flera personer rör sig längs ett forsande vattendrag med mycket grön växtlighet runt om. I förgrunden syns en gammal kvarnsten.

Foto: Peter Nolbrant

Kunskapen och engagemanget i de lokala vattenråden är viktig när EU:s vattendirektiv ska bli verklighet i de olika avrinningsområdena. Det är en av slutsatserna från projektet Water Co-Governance.

I projektet har Vattenmyndigheten för Västerhavet och Havs- och vattenmyndigheten samarbetat med Mölndalsåns, Himleåns och Ätrans vattenråd för att undersöka hur lokalt engagemang kring vatten kan öka för att förbättra vattenkvaliteten i EU.

Den övergripande lärdomen från projektet är att det finns ett stort engagemang för vattenfrågor och att allas kompetens behövs för att ta fram de bästa lösningarna.

För att lyckas med vattendirektivets intentioner om lokalt deltagande behövs neutrala mötesplatser som ger möjlighet för deltagande och samverkan på tvären. Idag fyller vattenråden en viktig funktion som denna plattform, där olika grupper och intressen, myndigheter och det lokala samhället med markägare samt företag och invånare kan mötas. Men vattenrådens roll behöver bli ännu tydligare och de ekonomiska förutsättningarna mer långsiktiga.

Läs hela artikeln på Havs- och vattenmyndighetens (HaV) hemsida:

Engagemang och lokal samverkan kan förbättra Sveriges vattenmiljö Länk till annan webbplats.

På HaV:s hemsida kan du också läsa en nyligen publicerad rapport som beskriver projektet samt dess resultat och erfarenheter. I Water Co-Governance har också ett flertal konkreta verktyg för lokal samverkan utvecklats, läs gärna mer även om dem.

Rapporten Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten Länk till annan webbplats.

Verktyg för lokal samverkan om vatten Länk till annan webbplats.

Kontakt