Publiceringsdatum:

Grundvattenberoende ekosystem kartläggs

Våtmark i tallskog

Foto: Stina Adielsson, Sveriges Geologiska Undersökning.

Länsstyrelserna har nu kartlagt 172 grundvatten som är kopplade till grundvattenberoende ekosystem. Syftet med utredningen är att identifiera och i förlängningen skydda dessa miljöer mot påverkan.

Det finns miljöer som är beroende av tillrinning av grundvatten för att fungera. De kallas grundvattenberoende ekosystem. Det kan röra sig om miljöer både i ytvatten, så kallade akvatiska och på land, så kallade terrestra.

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla medlemsländer ta hänsyn till grundvattenberoende ekosystem i sin vattenförvaltning. Därför har länsstyrelserna med stöd av vattenmyndigheterna och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, arbetat med dessa ekosystem under 2019. Syftet är att identifiera och i förlängningen skydda dessa miljöer mot påverkan, exempelvis föroreningar.

Kemiska föroreningar

Länsstyrelserna har kartlagt 25 grundvatten med anslutna akvatiska ekosystem. De akvatiska ekosystemen visade sig vara negativt påverkade av kemiska föroreningar som transporterats via grundvattnet. Föroreningarna kommer från mänskliga aktiviteter, exempelvis brandövningsplatser. Akvatiska ekosystem som inte är negativt påverkade av grundvatten har inte ingått i kartläggningsarbetet.

Sänkta grundvattennivåer

Totalt har även 147 grundvatten med grundvattenberoende terrestra ekosystem kartlagts. Av dessa hade 26 av grundvattnen en sänkt grundvattennivå som påverkar eller riskerar att påverka det terrestra ekosystemet negativt. De sänkta grundvattennivåerna beror på mänskliga aktiviteter som exempelvis dricksvattenuttag.

Åtgärder nästa steg

Ett grundvatten som är påverkat av mänskliga aktiviteter så att de grundvattenberoende ekosystemen i sin tur kan påverkas negativt, riskerar att inte uppnå god status. Länsstyrelserna föreslår därför åtgärder för att minska den negativa påverkan på grundvattnen och därmed minska påverkan på de grundvattenberoende ekosystemen.

Resultatet av länsstyrelsernas arbete finns dokumenterat i databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS.

Under nästa vattenförvaltningscykel 2021-2027, fortsätter arbetet med att kartlägga fler grundvattenberoende ekosystem, utreda påverkan på dem och föreslå åtgärder för att minska påverkan.

Kontakt