Publiceringsdatum:

 Verktyg för bättre vatten i ny version

Skriftens omslag

Vattenmyndigheternas skrift Verktyg för bättre vatten om miljökvalitetsnormer har nu fått en uppdatering. Den finns både som tryckt version och nedladdningsbart pdf-dokument.

På grund av ändringar i lagstiftningen om miljökvalitetsnormer (MKN) i januari 2019 har vattenmyndigheterna reviderat skriften Verktyg för bättre vatten. Den första utgåvan kom 2016.

– Framför allt rör det sig om en ändring i miljöbalken som förtydligar i vilka situationer det är tillåtet att göra avsteg från försämringsförbudet för nya verksamheter, säger Lisa Dahlén, vattensamordnare vid Bottenhavets vattendistrikt.

Försämringsförbudet innebär att kvaliteten i en vattenförekomst inte får bli sämre, i förhållande till den senaste statusklassificeringen. Men myndigheter och kommuner kan få tillåta en verksamhet ändå, om en rad villkor är uppfyllda. Till exempel ska verksamheten vara av stort intresse för allmänheten och innebära fördelar för samhället som överväger nackdelarna med en försämring av kvaliteten på vattnet. Samtidigt ska alla åtgärder som går att genomföra vidtas för att minska den negativa påverkan på vattnet. 

– Det har också blivit tydligare reglerat hur vattenmyndigheterna kan göra en översyn av gällande norm i samband med en tillståndsprövning, säger Lisa Dahlén.

Om det kommer fram ny kunskap under en miljöprövning som visar att en miljökvalitetsnorm satts på felaktiga grunder finns det alltså utrymme att justera normen.

Skriften vänder sig framför allt till handläggare på länsstyrelser och syftar till att öka kunskapen om miljökvalitetsnormer för vatten. Den är inte tänkt som vägledning vid prövning och tillsyn. Skriften beskriver vad miljökvalitetsnormer är, hur de bestäms och hur de tillämpas. Den tar också upp de principer för undantag som finns.

Miljökvalitetsnormer är en form av lagstiftning som är relativt ny i Sverige och infördes 1999 med miljöbalken. De fokuserar på tillståndet i miljön i stället för utsläpp från enskilda källor. Hur mycket tål människor och miljö utan att ta skada? En miljökvalitetsnorm beskriver vilken kvalitet, status, en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Normalt ska vattnet ha god status, vilket innebär att ekosystemen och ekosystemtjänsterna är hållbara. 

Vattenmyndigheterna har för övrigt också nyligen lanserat skriften Nyttan med bättre vatten om du vill läsa mer om svensk vattenförvaltning.


Kontakt